Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Ni meril za uvrščanje knjig v otroško literaturo

Varuh človekovih pravic RS (v nadaljevanju Varuh) je obravnaval prijavo, da knjiga Evangelij za pitbule avtorja Jirija Bezlaja, ki jo je izdala leta 2016 Založba Mladinska knjiga, s svojo vsebino, ki je neprimerna otrokom, krši njihove pravice. Knjiga je bila pred časom nagrajena kot mladinska literatura, nevladna organizacija oziroma v njenem okviru skupina knjižničarjev pa je sklenila, da bo knjigo priporočila otrokom v izposojo.

Varuh sicer ne obravnava pobud v zvezi s kršitvami človekovih pravic, če niso kršilci oblastni organi, kljub temu pa se je odločil obravnavati problematiko, na katero smo bili opozorjeni. Ocenili smo namreč, da odpira širše vprašanje uvrščanja literarnih del v literaturo, ki je primerna za otroke (po Konvenciji Združenih narodov o otrokovih pravicah torej do starosti 18 let). Predvsem smo želeli ugotoviti, ali država sploh ima instrumente, ki zagotavljajo, da otroci ne bodo izpostavljeni negativnim oziroma za njihovo starost neprimernim vsebinam v okviru javnih služb, za katere je tako ali drugače zadolžena država. V postopku obravnave pobude smo pridobili mnenje Ministrstva za kulturo, predstavnikov Ministrstva za izobraževanje, znanost, in šport ter neodvisnih strokovnjakov s tega področja.

Varuh ne more ocenjevati vsebine posameznih literarnih del oziroma njihove primernosti otrokom v določenem starostnem obdobju. Prav tako se Varuh ne zavzema za uvedbo državnega ali kakršnegakoli organa, ki bi ocenjeval ali celo cenzuriral literarna oziroma umetniška dela. Želeli pa smo ugotoviti, ali država lahko kakorkoli poseže v širjenje spornih vsebin med otroki, kadar ugotovi, da to ni v njihovo največjo korist in kako je pri tem zagotovljena svoboda izražanja avtorjev, ki je tudi z ustavo zagotovljena pravica.

V normativni ureditvi nismo našli kriterijev, ki bi določeno literaturo uvrščali med literaturo za otroke oziroma bi določene vsebine otrokom odsvetovali. Tudi zato pravno ni mogoče z gotovostjo opredeliti, katere vsebine bi otrokom lahko škodovale pri njihovem razvoju in je to oceno treba prepustiti strokovnjakom. Menimo, da bi takšna ocena zahtevala multidisciplinarna znanja, ki bi vključevala tudi poznavanje otroške psihologije in omogočala najti primeren odgovor na vprašanje, kako bi določena literatura lahko pozitivno ali negativno vplivala na razvoj otroka. Sedanja praksa, da je uvrščanje posameznih literarnih del med otroško (mladinsko) literaturo prepuščeno zgolj knjižničarjem, po mnenju Varuha ne izpolnjuje vseh zahtev Konvencije ZN o otrokovih pravicah (Konvencija), saj zanemarja presojo vpliva literature na zdrav razvoj otroka.  

Ob tem posebej poudarjamo, da bi morale biti pri uvrščanju literarnih del med obvezno ali priporočeno branje šoloobveznim otrokom zahteve multidisciplinarnosti še posebej stroge. Varuh se ne zavzema za dodatno normiranje obravnavanega področja, saj se zaveda, da zgolj s predpisi vprašanja primernosti vsebin mladinske literature ni mogoče rešiti. Zato se zavzema za vsebinsko poenotenje posameznih meril, ki lahko vplivajo na to oceno in bodo v pomoč vsem strokovnim delavcem pri svetovanju določene literature otrokom, prav tako pa v pomoč staršem otrok, da bodo lahko zaupali primernosti svetovane ali priporočene literature.

Varuh priporoča Ministrstvu za kulturo in Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, da skupaj oblikujeta smernice za uvrščanje literarnih del v otroško in mladinsko literaturo, ki bodo zagotovile, da bo njeno branje otrokom omogočilo primeren razvoj in oblikovanje odnosa do sebe in drugih, brez spodbujanja h katerikoli obliki psihičnega ali fizičnega nasilja.

Varuh sicer meni, da vsebina knjige sama po sebi ne more posegati v otrokove pravice zgolj s tem, ker je po splošnih merilih družbe neprimerna otrokom, ker še niso sposobni razmeti njenega sporočila v celoti. Vendar pa v otrokove pravice posegajo tisti, ki neprimerne vsebine širijo med otroki ali jim to celo priporočajo. Tudi če te vsebine ne izpolnjujejo kriterijev, da bi jih opredelili kot pornografsko vsebino in posledično kot kaznivo ravnanje, pa mora biti ravnanje vseh v skladu s Konvencijo ZN o otrokovih pravicah in zagotavljati otrokom največjo korist.

Pismo z zgoraj navedeno vsebino je Varuh 30. aprila 2018 poslal Ministrstvu za kulturo in Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport . Določil je rok 15 dni za odgovor oziroma stališče do navedenega priporočila. Do danes odgovorov še nismo prejeli.


Natisni: