Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuhinja z ministrico dr. Makovec Brenčič o uresničevanju priporočil Varuha in drugih aktualnih temah

Varuhinja Vlasta Nussdorfer se je z namestnikom Tonetom Dolčičem ter sodelavkami v ponedeljek, 18. 12. 2017, v prostorih institucije Varuh človekovih pravic RS sestala z ministrico za izobraževanje, znanost in šport dr. Majo Makovec Brenčič z ekipo sodelavcev.

Pregledali so raven uresničevanja Varuhovih priporočil, ki jih sprejel državni zbor ob obravnavi letnega poročila Varuha za leto 2016. Varuhinja je izrazila zadovoljstvo, da je uresničeno Varuhovo priporočilo za sprejetje ukrepov za uveljavljanje načela ločenosti države in verskih skupnosti. Obstoječa zakonska ureditev ustrezno ureja to področje.

Priporočilo, naj pristojna ministrstva čim prej pripravijo spremembe predpisov, ki bodo odpravili diskriminacijo pri izvajanju prevozov gibalno oviranih študentov invalidov od kraja bivanja do kraja izobraževanja, bo uresničeno z uveljavitvijo novembra sprejete spremembe Zakona o visokem šolstvu.

Priporočilo Varuha, naj ministrstvo čim prej opravi celovito analizo dosedanjega dela in oblikuje jasno vizijo prihodnjega razvoja dela z otroki in mladoletniki s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ki so nameščeni v vzgojne zavode, je delno realizirano. Varuh razume, da gre za zahtevno in kompleksno nalogo, ki jo bo z izvajanjem projekta celostne obravnava teh otrok v vzgojnih zavodih, ki se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, mogoče uresničiti.  Znotraj projekta namenjajo pozornost zlasti razvoju novih oblik in metod dela v stanovanjskih in vzgojnih skupinah v vzgojnem zavodu, oblikovanju programov za intenzivno obravnavo posameznikov s težavami v duševnem zdravju in odvisnikov, povezovanju  vzgojnih oblik in metod dela z zaposljivostjo mladostnikov, spremljanju po odpustu ter strokovni podpori družinam. Del projekta bo tudi celostna analiza stanja in evalvacija dela v vzgojnih zavodih. Vse to pa bo lahko dobra podlaga za oblikovanje celostnih in dolgoročnih rešitev, ki  jih Varuh že nekaj let pričakuje.

Obravnavali so tudi trenutno aktualno uveljavitev odločbe Ustavnega sodišča iz leta 2014, ki je ocenilo, da je različno plačevanje vsebinsko enakih storitev v javnem in zasebnem šolstvu diskriminatorno in je zato treba takšno zakonsko ureditev spremeniti. Varuh seveda ni zadovoljen, da poskusi ministrstva in vlade za uveljavitev odločbe glede financiranja javno veljavnega programa v zasebnih osnovnih šolah niso bili uspešni. Varuhinja je opozorila na nujnost iskanja rešitve, tudi s preseganjem ideoloških sporov in iskanja najboljših strokovnih rešitev. Z ministrico sta se varuhinja in namestnik Dolčič strinjala, da se z zakonom uveljavijo tudi varovalke za uveljavljanje kakovostnega izobraževanja v zasebnih šolah, ki izdajajo javno veljavne listine o doseženem uspehu učencev ter da se odpravijo vsi dvomi o morebitnem diskriminatornem vpisu otrok na podlagi nekaterih osebnih okoliščin otroka. Predlog zakona, ki sicer ni bil sprejet v parlamentu, je urejal tudi ta vprašanja, poslanke in poslanci pa so pozornost posvetili zgolj vprašanjem financiranja zasebnih šol.

Težave vrtcem, šolam in ministrstvu povzročajo zahteve staršev po posebni prehrani v vrtcih in šolah. Namestnik Dolčič je povedal, da Varuh pri obravnavi vprašanj o primernosti prehrane otrok izhaja iz njihove pravice po  Konvencija ZN o otrokovih pravicah  do najvišje dosegljive ravni zdravja, k čemur morajo prispevati šolske in zdravstvene ustanove. Varuh zagovarja stališče, da otroci v šolah in vrtcih nimajo pravice do določene vrste prehrane, če to ni zdravstveno indicirano. To pomeni, da starši otrok niso upravičeni od vrtcev in šol zahtevati prilagoditev prehrane njihovim željam, če le-te niso podprte z zdravstveno dokumentacijo. Zato v javnih ustanovah ne podpira prilagoditve prehrane zaradi  zavračanja določenih vrst jedi iz verskih, ideoloških ali drugih prepričanj staršev. Državna sekretarka dr. Andreja Barle Lakota je dejala, da v vrtcih in šolah zagotavljajo veliko število različnih jedilnikov, kljub temu se še vedno pojavljajo problemi zagotavljanja dietne prehrane otrokom z zdravstveno indikacijo. Probleme skušajo individualno reševati. Prisotni so se strinjali, da je treba, kljub številnim posebnim zahtevam za prilagoditev prehrane, storiti vse, da se ohrani v primerjavi z drugimi državami v Evropi in v svetu odlično organizirano in dostopno prehrano v vrtcih in šolah.     

Obravnavali so tudi vprašanja zaščite otrokove zasebnosti v prostorih vrtcev in šol. Svetovalka Varuha Brigita Urh je opozorila, da imajo vrtci in šole različno opredeljene postopke poseganja v otrokovo zasebnost, v njegovo torbo in osebno garderobo, zapisane v pravilniku o šolskem redu. Probleme rešujejo tudi s pogostimi prošnjami staršem za soglasje ob posamičnih dejavnostih. Pri tem se tako starši kakor tudi pedagoški delavci srečujejo z vrsto dilem, in nekatere bi lahko odpravili z ustreznejšo zakonsko opredelitvijo. Ker pa gre za širše polje nenehnega tehtanja med nujnostjo zaščite zasebnosti otroka in hkratnega zagotavljanja učinkovitosti pedagoškega dela, se je treba o dilemah tehtno in temeljito pogovoriti, o čemer so prisotni povsem soglašali.

Nekatera športna društva še vedno zahtevajo nadomestila za prestop mladoletnih športnikov v drugo športno organizacijo in s tem pogojujejo izdajo izpisnic. Društva nato plačilo teh sredstev največkrat posredno naprtijo staršem otrok športnikov. Svetovalka Varuha Neva Šturm je opozorila, da prihaja do različnih tolmačenj  Zakona o športu, ki ne opredeljuje nadomestila za vzgojo ali kakšnega drugega nadomestila. Nacionalne panožne športne zveze svojih pravilnikov niso prilagodile novemu zakonu in pri prestopih otrok, starejših od 12 let, nekatera športna društva še vedno zaračunavajo nadomestila. Generalni direktor direktorata za šport dr. Boro Štrumbelj je pojasnil, da je bil Zakon o športu sprejet v letu 2017 in ta jasno določa, da za otroke do 15 leta ni nikakršnega nadomestila, za starejšega od 15 let pa lahko zahteva plačilo nadomestila za prestop, če ima z njim sklenjeno pisno pogodbo. Kljub pojasnilu ministrice, da klubi potrebujejo prehodno obdobje za uskladitev z zakonom, pa Varuh vztraja, da je nujno takoj odpraviti protizakonito plačevanje nadomestil za mlajše od 15 let.

Pogovoru so ob varuhinji Vlasti Nussdorfer prisostvovali še namestnik varuhinje Tone Dolčič,  direktorica strokovne službe Martina Ocepek ter svetovalci Varuha Brigita Urh, Neva Šturm, Jan Irgel in Liana Kalčina.

Ministrico dr. Majo Makovec Brenčič so spremljali državna sekretarka dr. Andreja Barle Lakota, generalni direktor Direktorata za šport dr. Boro Štrumbelj, generalni direktor Direktorata za osnovno šolstvo in predšolsko vzgojo mag. Gregor Mohorčič ter Tina Hrastnik, svetovalka za odnose z javnostmi ministrstva.
Natisni: