Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Javni razpis za izbor nevladnih organizacij za sodelovanje v DPM

Na podlagi drugega odstavka 5. člena Zakona o ratifikaciji Opcijskega protokola h Konvenciji proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju (Uradni list RS, št. 114/06 - Mednarodne pogodbe, št. 20/06) objavlja Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (v nadaljevanju: Varuh) javni razpis za izbor nevladnih organizacij, registriranih v Republiki Sloveniji in organizacij, ki so pridobile status humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji, za sodelovanje z Varuhom pri izvajanju nalog in pooblastil državnega preventivnega mehanizma po Opcijskem protokolu h Konvenciji proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju.

 

Celoten razpis je dosegljiv tukaj.

 

 

 **************************************************

VPRAŠANJE:

V razpisu nismo zasledili prijavnega obrazca, zato nas zanima kaj vse mora vsebovati prijava, da ne bomo oddali pomanjkljive vloge?

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji
: Na javni razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije, registrirane v Republiki Sloveniji in organizacije, ki so pridobile status humanitarne organizacije v Republiki Sloveniji po Zakonu o humanitarnih organizacijah (Uradni list RS, št 98/03) in se ukvarjajo z varstvom človekovih pravic ali temeljnih svoboščin, zlasti s področja preprečevanja mučenja ali drugih krutih, nečloveških ali poniževalnih kazni ali ravnanj. K svoji prijavi priložijo predstavitev dela na področju varstva človekovih pravic ali temeljnih svoboščin, zlasti s področja preprečevanja mučenja ali drugih krutih, nečloveških ali poniževalnih kazni ali ravnanj ter seznam njenih oseb (predstavnic in predstavnikov) z opisom usposobljenosti oseb, ki bodo sodelovale pri izvajanju nalog in pooblastil državnega preventivnega mehanizma. Po potrebi bo Varuh usposobljenost predstavnic in predstavnikov preveril z dodatnimi razgovori z njimi. Nevladne organizacije morajo predložiti tudi izjavo o registraciji, humanitarne organizacije pa izjavo o podelitvi statusa humanitarne organizacije in o vpisu v razvid humanitarnih organizacij.

Organizacija, ki želi sodelovati pri opravljanju nalog in pooblastil državnega preventivnega mehanizma mora predložiti izjavo, da pri tem ne bodo sodelovale predstavnice in predstavniki, ki so bili pravnomočno obsojeni za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti oziroma pravnomočno obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 3 mesece oziroma oseba, zoper katero je vložena pravnomočna obtožba zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Zanima nas ali morajo biti te osebe v društvu zaposlene ali so to lahko člani društva ali prostovoljci, ki imajo z društvom sklenjen dogovor o prostovoljstvu?
Osebe so lahko člani nevladne organizacije ali so prostovoljci, ki imajo z nevladno organizacijo (pisni) dogovor o prostovoljstvu ali kakšen drug dogovor o sodelovanju.

Ali je potrebno že v prijavi predložiti tudi pisne izjave posameznih predstavnikov, da bodo delovali po navodilih varuha?
K svoji prijavi se priloži seznam njenih oseb (predstavnic in predstavnikov) z opisom usposobljenosti oseb, ki bodo sodelovale pri izvajanju nalog in pooblastil državnega preventivnega mehanizma, pisne izjave posameznih predstavnikov pa se lahko podajo tudi kasneje, do je najkasneje do začetka morebitnega sodelovanja.


Natisni: