Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Srečanje varuha s sindikati: »Predolgi postopki krnijo zaščito delavskih pravic!«

Varuh človekovih pravic Peter Svetina se je 30. 9. 2020, sestal s predstavniki zvez in konfederacij sindikatov, ki delujejo v Sloveniji. Srečanje je bilo namenjeno izmenjavi izkušenj in informacij na področju varovanja pravic delavcev ter iskanju možnosti za sodelovanje. Osrednja misel pogovora je bila, kako zaščititi delavske pravice v časih, v katerih vladata individualizem in strah pred izpostavljanjem, pri čemer pa je treba upoštevati tudi okoliščine širjenja koronavirusne bolezni.

Varuh je zbrane uvodoma seznanil, da število pobud pri Varuhu na delovnopravnem področju ostaja vsako leto na približno enakem nivoju. »Mnoga vprašanja s tega področja se nemalokrat rešijo ob zunanjem poslovanju in neposrednih pogovorih s pobudniki. Tem svetovalke in svetovalci Varuha svetujejo glede njihovih možnosti za rešitev nastalega položaja, kam se lahko obrnejo po pomoč ter katere pravne poti so jim na voljo za odpravo kršitev in nepravilnosti,« je poudaril Peter Svetina. Kot je dejal, se večina zadev nanaša na delovna razmerja v zasebnem sektorju, za katera institucija Varuha ni neposredno pristojna, zato zaupa, da ti primeri pridejo do sindikatov.

»Prekarnost postaja sprejemljiva oblika zaposlitve, ki jo država z neukrepanjem še spodbuja,« je ocenil varuh. »Ena takšnih prekarnih oblik dela je tudi družinski pomočnik. Teh je v Sloveniji premalo, da bi bil njihov glas slišan, in nimajo nobenih pravic, čeprav so 24 ur vse dni v letu na voljo za oskrbo pomoči potrebnim družinskim članom,« je še dodal. Kot pereče je izpostavil tudi oviranje invalidov na trgu dela in porast anonimnih pobud, ki kažejo na delovne spore.

Sogovorniki so bili enotni, da so delavske pravice temeljne človekove pravice in da je pri njihovi zaščiti največji problem dolgotrajnost postopkov. Predstavniki sindikatov so še ocenili, da bi bilo nujno zaščititi tudi pravice sindikalnih zastopnikov, saj se z onemogočanjem njihovega delovanja ruši sindikalnost v podjetjih, kar pa ima lahko nepovratno škodo za raven spoštovanja delavskih pravic. Ocenili so, da je treba okrepiti prizadevanja v smeri krepitve solidarnosti ter delavcem povrniti spoznanje, da je lahko samo skupen boj za njihove pravice učinkovit in da individualizem tega ne omogoča. Skrbi jih za prihodnost mladih, ki se svojim pravicam nemalokrat odrekajo ali jih družbene razmere silijo, da sprejemajo delo pod pogoji, ki niso skladni s standardi zaščite pravic delavcev. »Na drugi strani so starejši dojeti kot breme delodajalca, srečujejo se s stigmatizacijo tudi v delokrogu. Upokojenih delavcev se ne nadomešča z novimi zaposlenimi, ampak se delo razporedi med obstoječe. To obremenjuje zaposlene, veča se absentizem,« so še opozorili predstavniki sindikatov.

Sindikati ocenjujejo enako kot že leta opozarja Varuh, da je nadzorni sistem nad kršitelji neustrezen. Strinjali so se, da je premalo inšpektorjev, da bi lahko učinkovito nadzirali vse pravne subjekte v Sloveniji. Ob pomanjkanju nadzornih služb določeno ravnanje kršiteljev postane zgled za še mnoge druge. Manjše kršitve, ki niso sankcionirane, postanejo sistemske.

Predstavniki sindikatov so se še strinjali, da povečana individualizacija in strah dajeta prostor raznim prebrisancem, da še naprej izkoriščajo delavce. Ugotavljajo, da so delodajalci, ki so od države v času koronakrize dobili največ pomoči, pogosto izkoristili delavce. Posebej so poudarili, da se ekonomskim interesom ne sme dajati prednosti pred socialnimi in delavskimi pravicami. Ob tem so se dotaknili poslabšanega dostopa do zdravstvenih storitev in izrazili pričakovanje, da ostane zdravstvo še naprej dostopno za vse, ne glede na njihov ekonomski položaj, sicer se v nasprotnem primeru postavlja vprašanje enake obravnave.

Sindikati pričakujejo, da bi država sistematično predvidevala potrebe na trgu dela, s tem bi se lahko delavci lažje pripravili na prihodnost in njihova socialna varnost ne bi bila tako negotova. »Spreminjanje narave delovnih mest terja vlaganje tudi v znanje zaposlenih, da ohranjajo svojo konkurenčnost na trgu dela,« so še poudarili predstavniki sindikatov.

Varuh človekovih pravic Peter Svetina in predstavniki petih zvez in konfederacij sindikatov so se strinjali, da bi bilo treba s pozitivnimi primeri, ki jih ni malo, pokazati, da zaščita pravic delavcev ne onemogoča konkurenčnosti podjetij, da je mogoče spoštovati delavske pravice, imeti zadovoljne delavce in biti konkurenčen. Sklenili so, da se bodo srečevali periodično in s skupnimi močmi skušali zajeziti erozijo delavskih pravic. Gre namreč za temeljne človekove pravice, so še enkrat poudarili

Srečanja so se udeležili predstavniki Konfederacije slovenskih sindikatov, Konfederacije sindikatov Slovenije Pergam, Zveze delavskih sindikatov Slovenije Solidarnost, Zveze reprezentativnih sindikatov Slovenije, Konfederacije sindikatov 90 in Zveze svobodnih sindikatov.

Natisni: