Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

MDDSZ o vlogi društva za podelitev statusa invalidske organizacije odločalo skoraj tri leta

Kršitelj: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Kršitev: 03. člen ZVarCP - Načelo dobrega upravljanja

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je o vlogi društva za podelitev statusa invalidske organizacije odločalo skoraj tri leta. Na prva pojasnila ministrstva o razlogih za zamudo v postopku je Varuh človekovih pravic čakal pol leta, na dodatna pa še nadaljnje štiri mesece, pri čemer ministrstvo na vsa vprašanja Varuha niti ni odgovorilo. Varuh je pri delu ministrstva ugotovil kršitev načela dobrega upravljanja.

* * *

Na Varuha človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) se je v letu 2020 obrnilo društvo bolnikov s statusom humanitarne organizacije. Društvo je septembra 2018 na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) vložilo vlogo za spremembo statusa iz humanitarne v invalidsko organizacijo, o vlogi pa še vedno ni bilo odločeno. Na sestanku s predstavniki MDDSZ so bili predstavniki društva seznanjeni, da skladno z veljavno zakonodajo ne morejo imeti istočasno statusa humanitarne in invalidske organizacije. Dogovorjeno naj bi bilo, da društvo popravi statut in ga posreduje MDDSZ v pregled. V začetku novembra 2018 je društvo kot dopolnitev vloge na MDDSZ posredovalo popravljeno verzijo statuta društva. Zadnja pisna komunikacija z MDDSZ je bilo elektronsko sporočilo strokovne delavke tri tedne po tem, ki je sporočila, da statusa še ni uspela pogledati in da se bo zadeve lotila takoj, ko bo mogoče.

 

MDDSZ smo prosili za poročilo o obravnavi zadeve. Na odgovor smo čakali več kot pol leta. Prejeli smo ga šele, ko smo v zadnji urgenci zapisali, da pri delu MDDSZ zaradi neodgovarjanja Varuhu ugotavljamo kršitev načela dobrega upravljanja.

Iz prejetih pojasnil je bilo razumeti, da MDDSZ ni nadaljevalo z obravnavo vloge, ker ni prejelo sporočila o izpolnjenih pogojih za nadaljevanje postopka, to je, da se je društvo pripravljeno odpovedati statusu humanitarne organizacije. Tudi iz pojasnil društva Varuhu ob vložitvi pobude je bilo razumeti, da se statusu humanitarne organizacije (še) ni pripravljeno odpovedati.

Iz pojasnil MDDSZ pa ni bilo razvidno, ali je MDDSZ postopek formalno zaključilo z individualnim pravnim aktom, zato smo to preverili pri društvu. To je potrdilo, da MDDSZ postopka tudi formalno ni zaključilo ter da še vedno drži, da je bila zadnja pisna komunikacija z MDDSZ elektronsko sporočilo strokovne delavke iz novembra 2018.

Varuh je zato MDDSZ prosil za dodatna pojasnila o poteku postopka obravnave vloge. Zanimalo nas je, kakšen je formalni status postopka in zakaj društvo ni prejelo pisnega odziva MDDSZ, ki je bil obljubljen. Enako pojasnilo smo želeli že v prvi poizvedbi, pa odgovora nismo prejeli.

Odziv MDDSZ smo (kot prvič tudi tokrat po dodatnem posredovanju za odgovor) prejeli šele po več kot štirih mesecih. MDDSZ je potrdilo, da postopek še ni zaključen. Seznanilo nas je, da so bili predstavniki društva v tem času na sestanku pri državnem sekretarju, na katerem niso izpostavili postopka za pridobitev statusa invalidske organizacije. Ker se društvo še vedno ni izjasnilo, ali želi postopek nadaljevati ali ne, ga je MDDSZ z dopisom pozvalo, da se o zadevi izjasni v roku 8 dni. Če se v danem roku ne bo izjasnilo, bo MDDSZ postopek ustavilo.

MDDSZ tudi v tokratnem odgovoru ni pojasnilo, zakaj se predstavnica MDDSZ po elektronskem sporočilu iz novembra 2018 ni več oglasila. Varuh meni, da je že sama odsotnost odgovora dovolj zgovorna, zato se nam ni zdelo smiselno postavljati dodatnih vprašanj. Poleg tega je MDDSZ Varuhu ponovno odgovorilo šele po štirih mesecih. Glede na vse navedeno je Varuh pri delovanju MDDSZ ugotovil kršitev načela dobrega upravljanja iz 3. člena Zakona o varuhu človekovih pravic.

Varuh je društvu pojasnil, da bo MDDSZ postopek ustavilo, če se na vabilo ne bo odzvalo pritrdilno. Zoper individualni pravni akt bodo lahko uveljavljali pravna sredstva. Varuh je društvo povabil, da ga seznani z morebitnimi nadaljnjimi zastoji v postopku na MDDSZ. Tega ni storilo, zato predvidevamo, da je bil postopek ustavljen. 9.4-7/2020  

 

 

Natisni: