Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Pri problematiki pomanjkanja specialistov oftalmologije Ministrstvo za zdravje ostaja nemo

Kršitelj: Ministrstvo za zdravje
Kršitev: 03. člen ZVarCP - Načelo dobrega upravljanja | 33. člen ZVarCP - Oviranje dela Varuha

Varuh človekovih pravic se je na podlagi prejete pobude o pomanjkanju specialistov oftalmologov v gorenjski regiji odločil to problematiko vzeti pod drobnogled. V postopku preučevanja relevantnih informacij pa je naletel na poplno ignoranco Ministrstva za zdravje. To Varuhu razen prošnje za podaljšanje roka, ki jo je poslalo marca 2021, sploh ni odgovorilo. Varuh je ocenil, da je Ministrstvo za zdravje skladno s 33. členom Zakona o varuhu človekovih pravic (ZVarCP) s svojim ravnanjem oviralo delo Varuha in kršilo načelo dobrega upravljanja (3. člen ZVarCP). 

* * *

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) je v decembru 2020 na podlagi pobude, ki smo jo prejeli in je zadevala pomanjkanje specialistov oftalmologov v gorenjski regiji, začel z obravnavo splošne problematike pomanjkanja specialistov oftalmologije. Seznanjeni smo bili, da je primarni razlog težav z dostopom zavarovanih oseb do okulista v regiji v pomanjkanju specialistov oftalmologov.

V januarju 2021 smo naslovili poizvedbi na Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) in v februarju 2021 še na Ministrstvo za zdravje (MZ).

ZZZS nas je seznanil, da že od leta 2018 aktivno sodeluje s preostalimi izvajalci okulističnih storitev z namenom, da se zavarovanim osebam v čim večjem obsegu zagotovi možnost uveljavljanja okulističnih storitev znotraj regije, torej znotraj obstoječih ambulant oziroma z zdravniški kadrom, ki je trenutno na razpolago na Gorenjskem. Obstoječi izvajalci koncesionarji zagotavljajo izvajanje lastnega programa, povečano povpraševanje pa vpliva na daljše čakalne dobe. Poleg navedenega koncesionarji sodelujejo pri realizaciji programa javnega zavoda, ki sam zaradi pomanjkanja okulistov programa okulističnih storitev trenutno ne zmore. ZZZS na težave s pomanjkanjem zdravniškega kadra na področju okulistike že več let opozarja tudi MZ. MZ je skladno z Zakonom o zdravstveni dejavnosti zadolženo za razvoj zdravstvene mreže izvajalcev na sekundarni ravni in podeljevanje koncesij na področju okulistike. S ciljem doseganja boljše dostopnosti storitev oftalmologije je bilo v okviru vsakoletnih Splošnih dogovorov v obdobju 2018–2020 na ravni Slovenije dogovorjenih za 2,70 dodatnih timov programa specialistično ambulantne dejavnosti oftalmologije, od tega je bilo 1,6 tima razporejeno na območju OE Kranj. ZZZS nas je še seznanil, da se čakalne dobe v dejavnosti oftalmologije pojavljajo v vseh regijah v Sloveniji.  

MZ nas je konec marca 2021 zaprosilo za podaljšanje roka za odgovor na našo poizvedbo, saj naj bi bili ravno v postopku usklajevanja razpisa glede števila mest za specializante po posameznih specializacijah pa tudi zato, ker naj bi za mnenje glede izpostavljenega problema in načina reševanja dodatno zaprosili tudi nacionalnega koordinatorja za to specializacijo.

MZ nam svojega odgovora na našo poizvedbo ni poslalo, kljub temu, da smo nanj naslovili štiri urgence z zahtevo, da nam posredujejo svoj odgovor. Varuh je MZ dne 10. 12. 2021 (10 mesecev po tem, ko od MZ nismo prejeli vsebinskega odgovora na svojo poizvedbo), seznanil, da je skladno s 33. členom Zakona o varuhu človekovih pravic (ZVarCP) oviralo delo Varuha in kršilo načelo dobrega upravljanja (3. člen ZVarCP), ker nam kljub številnim pozivom do danes ni odgovorilo na dopis št. 9.4 - 123 / 2020 - 5 - ML z dne 4. 2. 2021. MZ smo tudi seznanili, da bomo njihovo ravnanje izpostavili v svojem posebnem poročilu, v letnem poročilu Varuha, javnost pa bomo o tem obvestili z objavo na svoji spletni strani.

Varuh meni, da ni možno nadaljevati z obravnavo izpostavljene ali sploh katerekoli problematike, povezane z zdravstveno problematiko, če MZ poizvedbe in pozive Varuha ignorira in se nanje ne odziva. 9.4-123/2020

Natisni: