Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh ministrici za javno upravo predal letno poročilo za leto 2021

Varuh človekovih pravic Peter Svetina je ministrici za javno upravo Sanji Ajanović Hovnik na spoznavnem srečanju predal poročilo za leto 2021. Povedal ji je, da so državni organi, organi lokalne skupnosti in nosilci javnih pooblastil tudi v letu 2021 največkrat kršili načelo dobrega upravljanja. »Lani smo v pobudah ugotovili 88 kršitev načela dobrega upravljanja, ki določa, da ima vsakdo pravico, da pristojne institucije in organi zadeve obravnavajo nepristransko, pravično in v razumnem roku. Načelo dobrega upravljanja zahteva tudi, da se ministrstva, vladne službe, občine in druge javne institucije pravočasno in argumentirano odzovejo na prejete predloge,« je poudaril varuh.

Po njegovem mnenju je treba zato okrepiti zavedanje glede pomembnosti pojasnilne dolžnosti, ki jo imajo državni organi. »Vsak državni uradnik bi se moral zavedati, da lahko s svojim odnosom do dela in do ljudi pomembno vpliva na življenja posameznikov. Tudi pri Varuhu se srečujemo z nesprejemljivimi zamudami, nekateri organi nam namreč odgovorijo šele po nekajkratnih intervencijah, kar močno ovira naše delo,« je na srečanju poudaril varuh Svetina.

Ministrico je seznanil tudi z Varuhovim priporočilom Ministrstvu za javno upravo, da v svoje programe usposabljanja javnih uslužbencev v večji meri vključi usposabljanje javnih uslužbencev o človekovih pravicah. »V našem Centru za človekove pravice zaključujemo z analizo programov usposabljanja o človekovih pravicah, ki jih za javne uslužbence v državni upravi organizira Upravna akademija. Cilj analize je oceniti, ali je obstoječ nivo in obseg usposabljanja oziroma izobraževanja javnih uslužbencev za človekove pravice ustrezen za uresničevanje Svetovnega programa o izobraževanju za človekove pravice, sprejetega v okviru Združenih narodov, ki je v drugi fazi predvideval, da država javnim uslužbencem na tem vsebinskem področju zagotovi zadostno usposabljanje,« je še dodal Svetina.

Znova je spomnil tudi na uresničevanje Konvencije o pravicah invalidov (Konvencija) v delu, ki se nanaša na dostopnost in razumljivost posredovanih informacij. »Med nami je mnogo ljudi, ki težje razumejo prebrano, zato je naša naloga, da jim jih posredujemo na enostaven in razumljiv način. Na tem področju dostopnosti v javni upravi bomo morali narediti še precej korakov, prav tako na prilagajanju vsebin v t. i. lahko branje,« je še poudaril varuh in apeliral na ministrico, da se s sodelavci z zavzetostjo posvetijo tudi temu področju. Ob tem ji je kot primer dobre prakse predstavil tudi informativno knjižico o Varuhu človekovih pravic v lahkem branju in projekt Varuhovih kotičkov po slovenskih občinah. 

Spomnil je še na zagotovitev ustreznih kapacitet za učinkovito izvajanje nalog, določenih v Zakonu o dostopnosti spletnih strani in mobilnih aplikacij ter ministrico opozoril, da njegovo priporočilo ostaja aktualno, še posebej glede kapacitet za opravljanje inšpekcijskega nadzora. Kot je dejal Svetina v aktualnem letnem poročilu institucija Varuha to priporočilo ponavlja.

Natisni: