Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Ni povezave med opravljanjem dela po pogodbi o zaposlitvi in grožnjo širjenja covida-19

Varuh človekovih pravic meni, da ni povezave med opravljanjem dela po pogodbi o zaposlitvi in grožnjo širjenja covida-19, zato ni utemeljena in predstavlja poseg v ustavno varovane pravice do enake obravnave, varovanja dostojanstva in do socialnega varstva ter v pravice invalidov ureditev, ki prepoveduje izvajanje osebne asistence družinskim članom, ki živijo v skupnem gospodinjstvu, zaradi neizpolnjevanja pogoja PCT, po drugi strani pa omogoča v enakih okoliščinah nudenje pomoči družinskim pomočnikom. Z ustreznimi spremembami predpisov je bila težava odpravljena.

* * *

Varuh je prejel več pobud v zvezi s prepovedjo nudenja osebne asistence ob neizpolnjevanju pogoja PCT tudi v primerih, ko sta osebni asistent in upravičenec družinska člana, ki že itak živita v skupnem gospodinjstvu. Varuh je naslovil poizvedbo na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) in opozoril, da v primeru bivanja v skupnem gospodinjstvu morebitni okuženi član gospodinjstva predstavlja grožnjo za uporabnikovo zdravje ne glede na to, ali izvaja osebno asistenco ali ne, hkrati pa je takšno določilo povsem neživljenjsko. Osebni asistent, ki ne bi izpolnjeval pogoja PCT, tako uporabniku, četudi bi se z njim nahajal v istem prostoru, ne bi smel nuditi nikakršne pomoči, pri čemer bi se moral sklicevati na veljavne predpise, ki naj bi uporabnika ščitili. Opozorili smo tudi na okoliščino, da primerljiva ureditev ne velja za družinske pomočnike, ki opravljajo povsem primerljivo delo kot osebni asistenti, le v bistveno večjem časovnem obsegu. Edina dodatna razlika je, da družinski pomočniki svojega dela ne opravljajo po pogodbi o zaposlitvi.

MDDSZ je v svojem odgovoru le pojasnilo, da so družinski člani, ki so hkrati osebni asistenti, zaposleni pri izvajalcu osebne asistence. Svoje delo opravljajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali po drugem pravnem temelju v skladu z Zakonom o osebni asistenci (Uradni list RS, št. 10/17 in 31/18, v nadaljnjem besedilu ZOA). Iz pravnega temelja opravljanja dela osebnih asistentov tako izhajajo obveznosti, ki jih le-ta mora izpolnjevati. Izpolnjevanje pogojev prebolevnosti, cepljenja in testiranja velja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 za vse osebe, ki pri opravljanju dela prihajajo v neposredni stik z drugimi osebami oziroma so udeležene v okoljih ali dejavnostih v Republiki Sloveniji, kjer obstaja neposredna nevarnost za izbruh okužbe in širjenja okužb covid-19 in s tem nevarnost za zdravje oseb, ki delajo v tem okolju ali uporabnikov storitev.

V prvem odstavku 2. člena Uredbe o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uredba) je bilo z Uredbo o spremembah Uredbe o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 135/2021) določeno, da se presejalni programi izvajajo za osebne asistente, ki pri izvajalcih osebne asistence izvajajo osebno asistenco v skladu z zakonom, ki ureja osebno asistenco. Uredba je prenehala veljati 6. 9. 2021, z uveljavitvijo Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 142/2021). Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 je v zadnji spremembi (Uradni list RS, št. 152/21), ki velja od 24. 9. 2021 dalje, v prvem odstavku 5. člena določil, da morajo pogoj PCT za čas opravljanja dela izpolnjevati vsi delavci in osebe, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo pri delodajalcu ali samostojno opravljajo dejavnost. Pogoj iz prejšnjega stavka za delavca ne velja v času opravljanja dela na domu. V četrtem odstavku istega člena pa je z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 147/2021), ki velja od 18. 9. 2021 dalje, med drugim uveljavljeno določilo, da omejitve iz drugega odstavka tega člena ne veljajo v primerih nujne osebne asistence.

Po mnenju Varuhu je bilo izpostavljeno vprašanje ustrezno razrešeno. 9.7-33/2021


Natisni: