Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Nedostopnost do zdravstvenih storitev kot posledica ukrepov povezanih s COVID-19

Varuh se je seznanil s težavami pacientov pri dostopu do osebnega zdravnika. Seznanjeni smo bili tudi z zahtevo dveh zdravstvenih zavodov, ki sta pred hospitalizacijo oziroma zdravstveno obravnavo pacienta zahtevala negativni izvid testa na COVID-19. Varuh je MZ seznanil s svojim predlogom, da da se težave pacientov, ki zadevajo nedostopnost osebnih zdravnikov nemudoma odpravijo v korist vseh državljanov, ki potrebujejo zdravstvene storitve. Varuh je ugotovil, da izvajalci zdravstvene dejavnosti imajo različne pristope pri obravnavi pacientov. Obravnava pacientov (v času epidemije) je tako pogosto prepuščena (predvsem) iznajdljivosti in zavzetosti vodstva posameznega zdravstvenega doma oziroma bolnišnice.

* * *

Varuh se je seznanil s težavami pacientov pri dostopu do osebnega zdravnika, predvsem kar zadeva osebni pregled in stik z zdravnikom. Naročanje po telefonu naj ne bi delovalo, telefoni naj bi zvonili v prazno. Pacienti so menili, da je tako zaradi prezasedenosti zaposlenih in premajhnih kadrovskih virov pri sprejemanju vhodnih klicev. Elektronsko naročanje je bilo onemogočeno posameznikom, ki nimajo računalnika  oziroma ne znajo uporabljati digitalnih komunikacij. Varuh je bil seznanjen tudi z zahtevo dveh zdravstvenih zavodov, ki sta pred hospitalizacijo oziroma zdravstveno obravnavo pacienta zahtevala negativni izvid testa na COVID-19.

V okviru obravnave pobude smo na Ministrstvo za zdravje (MZ) naslovili poizvedbo in predstavili svoj predlog, da se težave pacientov, ki zadevajo nedostopnost osebnih zdravnikov nemudoma odpravijo v korist vseh državljanov, ki potrebujejo zdravstvene storitve. Pričakovali smo, da MZ ukrepa na način, da se praksa zdravstvenih zavodov poenoti, v smeri, da se pacientom skladno z 11. členom ZPacP omogoči primerna, varna in kakovostna zdravstvena oskrba ter hitrejši dostop do osebnega zdravnika oziroma zdravstvene oskrbe v bolnišnici. Pri tem smo opozorili še posebej na ranljive skupine oseb (starejši, invalidi, otroci, bolniki s kroničnimi obolenji itd.), za katere menimo, da jim je pri tem treba nameniti posebno skrb.

MZ nas je seznanilo s svojimi pojasnili, ki so zadevala predvsem aktivnosti povezane s pomanjkanjem zdravnikov družinske medicine. V nadaljevanju je MZ pojasnilo, da je bila za namen zagotavljanja zadostnih zmogljivosti za zagotavljanje neodložljive zdravstvene obravnave pacientov, vključno s pacienti, obolelimi za nalezljivo boleznijo COVID-19, sprejeta Odredba o začasnih ukrepih na področju organizacije zdravstvene dejavnosti zaradi zagotavljanja neodložljive zdravstvene obravnave pacientov (Uradni list RS, št. 154/20; v nadaljnjem besedilu: Odredba), ki določa obveznost zagotavljanja neodložljive zdravstvene obravnave oziroma zdravstvenih storitev, katerih opustitev bi lahko imela negativne posledice za zdravje pacienta.

Kar zadeva obravnavo pacientov in zahtevo zdravstvenih zavodov po predložitvi negativnega testa na covid-19, pa MZ pojasnjuje, da izvajalcem zdravstvene dejavnosti na sekundarni in terciarni ravni niso bila posredovana navodila, ki bi pogojevala hospitalizacijo oziroma zdravstveno oskrbo pacientov z nujnimi stanji s predhodnim testiranjem na COVID-19 in pridobitvijo izvida. V Navodilih za sprejem in zdravstveno obravnavo pacientov z negativno epidemiološko anamnezo in brez znakov bolezni COVID-19 (št. 0070-52/2020/11 z dne 29. 5. 2020, v nadaljnjem besedilu: Navodila), ki se uporabljajo pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti na vseh ravneh zdravstvene dejavnosti, je v 4. členu izrecno določeno, da izvajalec zdravstvene dejavnosti izvedbe zdravstvene obravnave pri pacientu brez znakov okužbe bolezni COVID-19 in brez stika z okuženo osebo ne sme pogojevati s predhodno opravljenim testom ali negativnim izvidom testa na okužbo z virusom SARS-CoV-2. Pacientom z znaki bolezni COVID-19 ali tistim, ki so bili v stiku z okuženo osebo, pa se v skladu s 5. členom Navodil poda ustrezna navodila za samoizolacijo in se jih napoti na obravnavo k izbranemu osebnemu zdravniku, na pregled v COVID-19 ambulanto na primarnem nivoju oziroma na odvzem brisa za prisotnost okužbe z virusom SARS-CoV-2.

Varuh je MZ posredoval svoje ugotovitve o pomanjkanju zdravnikov družinske medicine, seznanili pa smo ga tudi s svojo oceno, da se težave z dostopnostjo do osebnega zdravnika razlikujejo med posameznimi zdravstvenimi zavodi. MZ smo opozorili na problem dostopnosti pacientov do osebnega zdravnika (v času epidemije) in različna ravnanja posameznih zdravstvenih zavodov v zvezi s tem tudi zato, ker smo domnevali, da se bo v prihajajočem zimskem obdobju, ko se bodo pojavila še "sezonska" obolenja, ta problem povečal. Varuh je pri obravnavi pobude ugotovil in s tem seznanil tudi MZ, da izvajalci zdravstvene dejavnosti imajo različne pristope pri obravnavi pacientov. Obravnava pacientov (v času epidemije) je tako pogosto prepuščena (predvsem) iznajdljivosti in zavzetosti vodstva posameznega zdravstvenega doma oziroma bolnišnice. 9.4-83/2020

 

 

 

 

Natisni: