Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh z ministrico Švarc Pipan spoznavno o delu pravosodnega sistema

Ministrica za pravosodje dr. Dominika Švarc Pipan se je danes, 28. 6. 2022 odzvala vabilu varuha človekovih pravic Petra Svetine in v prostorih institucije Varuha človekovih pravic iz njegovih rok sprejela poročilo za leto 2021. Varuh je na krajšem pogovoru poudaril, da se je število obravnavanih zadev na širšem področju pravosodja sicer znova rahlo povečalo, vendar predvsem zaradi zadev, obravnavanih na vstopni točki, ki niso zahtevale temeljitejše vsebinske obravnave. »Na institucijo, ki jo vodim, se mnogi ljudje obrnejo, ker so nezadovoljni s sodnimi odločitvami in pričakujejo, da jih razveljavim. Ustrezno pojasnilo o naših pristojnostih in usmeritev na poti iskanja pravice jim največkrat zadostuje, čeprav ne navdušuje,« je povedal varuh. 

Varuh je odzivanje pristojnih pri obravnavi pobud ocenil kot dobro, prav tako meni, da sojenje v razumnem roku ni več sistemski problem. »Ocenjevanje dela sodstva pa vendarle ne more temeljiti le na številu tovrstnih pobud Varuhu oziroma na njihovi utemeljenosti. Celostna slika delovanja sodstva se odraža drugje, tudi v hitrosti in kvaliteti sodnih odločitev, ki pripeljejo do epiloga in pravice,« je poudaril varuh.

Varuh ne obravnava pobud, ki so pred sodišči, le izjemoma pa v odprtih sodnih postopkih lahko posreduje v vlogi t. i. prijatelja sodišča (amicus curiae) po 25. členu Zakona o varuhu človekovih pravic. »V tej vlogi smo eno od sodišč opozorili na potrebno pozornost tudi pri presoji morebitnega obstoja nasprotja interesov mladoletnih oškodovancev in njune matere oziroma presoji, kaj je v interesu samih mladoletnih oškodovancev,« je varuh seznanil ministrico Švarc Pipan.

Tudi Varuh je zaznal vpliv pandemije na delovanje sodišče, saj so sprejeti ukrepi imeli za posledico daljšanje trajanja posameznih sodnih postopkov. Zato pričakuje nadaljnje usmerjanje sodstva v odpravljanje posledic pandemije. Med izzivi ostaja še naprej tudi dvig zaupanja javnosti v delovanje sodstva, neutemeljene diskreditacije k temu ne pripomorejo, meni varuh. »Za uspešno delo sodišč si je treba še naprej prizadevati tudi za izboljšanje zakonodaje, ki je podlaga za delovanje sodne veje oblasti ter za odpravljanje prostorskih in kadrovskih težav v sodstvu,« še ocenjuje varuh Svetina.

Varuh je kot pozitivno ocenil napredek pri izvrševanju sodb ESČP, saj so po podatkih ministrstva za pravosodje neizvršene sodbe 'le' še tri. »Žalostna slika pa je pri izvrševanju odločitev Ustavnega sodišča RS, kjer število neizvršenih zadev zadnja leta neprestano narašča. Konec leta 2021 je bilo namreč neuresničenih 23 ugotovitvenih odločb US,« obžaluje varuh.

Natisni: