Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Javno povabilo k oddaji ponudb za izvedbo supervizij za zagovornike otrok*


Na podlagi 25.a in 25.b člena Zakona o varuhu človekovih pravic (Uradni list RS, št. 71/93, 15/94 – popr. 56/02 – ZJU, 109/12 in 54/17) Varuh objavlja javno povabilo k oddaji ponudb za izvedbo supervizij za zagovornike otrok. Namen supervizij je vzdrževanje kvalitete strokovnega dela in refleksija vsebin in procesov zagovorniškega dela za povečanje njegove kvalitete, razumevanje in razreševanje nakopičenih vprašanj, stisk ter etičnih dilem.
Supervizije za zagovornike otrok bodo v letu 2018 potekale na treh lokacijah: Obala (ali Nova Gorica) – 1 skupina, Maribor (ali Celje) – 2 skupini in Ljubljana (ali Kranj) – 3 skupine.

Izbrani supervizorji morajo imeti možnost in biti pripravljeni opravljati supervizijo za eno do največ dve skupini, v enem ali drugem kraju (naveden v oklepaju) izbrane lokacije. Kandidati naj v prijavi navedejo lokacijo(e), kjer bi želeli opravljati supervizijo.

Od prijavljenih kandidatov pričakujemo pripravljenost na redno sodelovanje z Varuhom, v okviru katerega se supervizor letno udeleži vsaj dveh sestankov ter uvodnega izobraževanja na sedežu Varuha. Prednost pri izboru bodo imeli supervizorji, ki poznajo postopke za zaščito otrok v okviru socialnega varstva in delovanje sodišč.

Dogovor o sodelovanju bo sklenjen z največ petimi supervizorji.  
Ponudba za izvedbo supervizij mora vključevati:

  1. življenjepis supervizorja z navedbo referenc o izkušnjah vodenja supervizije in vsaj osmih let izkušenj strokovnega dela z otroki in/ali družinami,
  2. dokazilo o veljavni licenci Socialne zbornice Slovenije za supervizorja v socialnem varstvu,
  3. kratko predstavitev modela supervizije in vizije koristnosti tovrstne supervizije za zagovornike otrok.


Dogovor o sodelovanju z izbranimi supervizorji bo sklenjen za 20 šolskih ur (10 x 2 uri) supervizije za obdobje enega leta z možnostjo podaljšanja. Plačilo za  izvedeno supervizijo je 152,39 eur (bruto/bruto) za dve šolski uri. Navedeni honorar se poveča za neto stroške prevoza iz kraja bivališča do kraja izvedbe supervizije ter nazaj. Stroški kilometrine se obračunavajo v skladu s predpisi, ki veljajo za javno upravo.

Merilo za izbiro ponudnika bo strokovna usposobljenost supervizorja za vodenje supervizij. Izbiro supervizorjev bo izvedla tričlanska komisija Varuha, ki bo ovrednotila prispele ponudbe. Varuh si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega ponudnika.

Ponudbe srejemamo na naslovu zagovornistvo-otrok(at)varuh-rs.si do 6. 12. 2017.
Za dodatne informacije smo vam na voljo po telefonu: 01 475 00 50 (Jasna Vunduk).


Tone Dolčič
namestnik varuhinje človekovih pravic

* Uporabljeni izrazi v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.


Natisni: