Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

S predstavniki Direktorata za okolje o hrupu


Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer se je v četrtek, 21. 9. 2017, z namestnico dr. Kornelijo Marzel ter svetovalkama Varuha Jožico Hanžel in Sabino Dolić v prostorih Varuha sestala s predstavnikoma Direktorata za okolje pri Ministrstvu za okolje in prostor (v nadaljevanju: MOP), in sicer z mag. Tanjo Bolte, generalno direktorico direktorata in Tonetom Kvasičem, vodjo Oddelka za okolje v Sektorju za okolje in podnebne spremembe.

Razpravljali so o Uredbi o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolje (v nadaljevanju: Uredba), Operativnem programu varstva pred hrupom (v nadaljevanju: OP) ter o problematiki nizkofrekvenčnega hrupa.

V zvezi s pripravo nove Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolje je Varuh poudaril, da gre za že tretji osnutek Uredbe (predhodna dva sta bila zaradi številnih pripomb javnosti umaknjena), ki je tudi tokrat deležen številnih kritik tako civilne kot tudi strokovne javnosti. Uredba je bila v javni obravnavi med 31. 3. in 3. 5. 2017, trenutno pa je še vedno v pripravi na MOP-u.

Predstavnika Direktorata za okolje sta pojasnila, da so na MOP-u že preučili pripombe javnosti in da je Uredba pripravljena za medresorsko usklajevanje. Kakšen bo nadaljnji potek priprave in sprejema predmetne Uredbe, pa ni možno napovedati, saj je to odvisno zlasti od rezultatov medresorskega usklajevanja. Poudarila sta, da bodo stališča do mnenj in pripomb javnosti objavljena v skladu z veljavnimi predpisi, ko bo Uredba sprejeta in objavljena.

V zvezi s problematiko dolgotrajnosti priprave Operativnega programa varstva pred hrupom, kjer ima Republika Slovenija že večletne zamude in kar prav tako obravnava Varuh, sta mag. Bolte in g. Kvasič pojasnila, da je priprava OP v zaključni fazi, da bo pripravljen do konca meseca oktobra, predvidoma novembra pa sledi javna obravnava.

Tako pri Uredbi kot pri OP Varuh ugotavlja, da zgodnjega vključevanja javnosti pri pripravi omenjenih dokumentov praktično ni bilo. Zato na tem mestu ponovno opozarjamo na potrebo po pravočasnem vključevanju javnosti, kar je bil tudi eden izmed zaključkov udeležencev 4. Mednarodne konference: Okolje in človekove pravice, ki je v organizaciji Varuha na Ljubljanskem gradu potekala 15. 9. 2017, in kar predstavlja tudi temelj demokratičnega odločanja.

Ker Varuh vedno pogosteje prejema tudi pobude, ki se nanašajo na problematiko nizkofrekvenčnega hrupa (zlasti iz vetrnih elektrarn), smo se v zaključku sestanka dotaknili tudi te teme. MOP nam je v namreč že v odgovoru iz leta 2015 pojasnil, da se zavedajo problema, da obstoječi slovenski predpisi še nimajo določb, ki bi med drugim opredeljevale minimalno razdaljo med vetrnimi elektrarnami in stanovanjskimi objekti ter da sta v zvezi z reševanjem te problematike Ministrstvo za infrastrukturo in MOP že pristopila k aktivnostim. Sestali so se z Ministrstvom za zdravje in Nacionalnim inštitutom za javno zdravje in predlagali skupno reševanje problematike, predvsem v zvezi s prenovo zakonodaje, ki ureja področje hrupa. Takrat so pojasnili še, da bodo novi predpisi, v kolikor bodo strokovne študije pokazale, da je to področje treba posebej urediti, vključevali tudi področje nizkofrekvenčnega hrupa. Ker osnutek nove Uredbe teh področij ni vključeval, nas je zanimalo, kako tečejo aktivnosti na omenjenem področju.

Predstavnika Direktorata sta pojasnila, da se na MOP-u trenutno s temi vprašanji ne ukvarjajo, zato nova Uredba nizkofrekvenčnega hrupa ne vključuje. Glede na to bo Varuh na omenjenem področju intenziviral svoje aktivnosti in na odgovorne (zlasti Ministrstvo za infrastrukturo in Ministrstvo za zdravje) naslovil ustrezne poizvedbe. Gre za aktualno tematiko, na katero moramo v prihodnosti biti ustrezno pripravljeni. Rešitve pa terjajo tudi predvidena umeščanja novih parkov vetrnih elektrarn v prostor.

Natisni: