Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Javni poziv za kandidatke oziroma kandidate za zagovornike otrok


Varuh človekovih pravic RS v oktobru in novembru 2017 pripravlja novo usposabljanje kandidatk oziroma kandidatov za zagovornike otrok. Število udeležencev usposabljanja je omejeno. Ker želimo možnost zagovornika ponuditi otrokom v vseh slovenskih regijah, bodo imeli prednost pri izboru kandidatke oziroma kandidati iz regij, kjer trenutno zagovornikov primanjkuje.

Pogoji za pristop k izobraževanju so najmanj višja izobrazba humanistične smeri, najmanj pet let delovnih izkušenj na področju dela z otroki oziroma na družinskem področju ter opravljen intervju. Od prijavljenih kandidatk oziroma kandidatov pričakujemo, da izpolnjujejo pogoje za uvrstitev osebe na seznam zagovornikov, kot jih določa Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o varuhu človekovih pravic v 3. odstavku 25. b člena (z izjemo 8. alineje) - glej spodaj.

Zagovorništvo otrok je častna funkcija in ne predstavlja delovnega razmerja. Udeležence usposabljanja bo izbrala komisija in jih o tem obvestila do 4. 10. 2017.

Usposabljanje se bo začelo z uvodnim vikendom 20., 21. 10. in se za izbrane kandidate nadaljevalo štiri zaporedne vikende (petek popoldan, sobota) od 4. 11. – 25. 11. 2017.
Popolne prijave (življenjepis, motivacijsko pismo, morebitna priporočila) sprejemamo po elektronski pošti na naslov info@varuh-rs.si do 25. 9. 2017.

Za morebitne dodatne informacije in pojasnila o usposabljanju in vsebini dela zagovornika lahko pokličete na telefonsko številko 01 475 00 50 (med 10.00 in 11.00 uro).

**************************************************************************************


25. b člen


(1) Varuh vodi seznam zagovornikov otrok.

(2) Varuh objavi javni poziv za kandidate za zagovornike otrok na svoji spletni strani ali na drug
primeren način.

(3) Varuh lahko na seznam zagovornikov otrok uvrsti osebo, ki izpolnjuje te pogoje:

 • je državljan RS,
 • ima poslovno sposobnost,
 • ji ni odvzeta starševska skrb,
 • ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
 • zoper njo ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
 • ima končano najmanj višješolsko izobrazbo,
 • ima najmanj pet let delovnih izkušenj na področju dela z otroki oziroma na družinskem področju,
 • je kot kandidat za zagovornika opravila usposabljanje in preizkus znanja za zagovornika po programu in postopku, ki ga določi varuh na predlog strokovnega sveta,
 • je zaupanja vredna oseba,
 • je pripravljena redno sodelovati z varuhom ter se udeleževati izpopolnjevanja in usposabljanja, ki ga ta organizira,
 • ni drugih zadržkov, ki bi vzbujali dvom, da bo delovala v največjo korist otrok.


(4) Varuh zagotavlja redno strokovno izpopolnjevanje in usposabljanje zagovornikov otrok.

(5) Varuh zagovorniku otroka, ki ga uvrsti na seznam, izda izkaznico, s katero se zagovornik
izkazuje pri izvajanju svojih nalog.

(6) Delo zagovornikov otrok je prostovoljno, pripadata pa jim nagrada, ki jo s splošnim aktom
določi varuh, ter povrnitev potnih stroškov v višini, kot velja za javne uslužbence.

(7) Zagovornika otroka varuh izbriše s seznama, če:

 • sam tako zahteva,
 • ne izpolnjuje več pogojev,
 • neredno ali nevestno opravlja svoje naloge,
 • se ne udeleži obveznih oblik strokovnega izpopolnjevanja in usposabljanja, ki jih določi varuh.

 

 

Natisni: