Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh človekovih pravic pozdravlja otvoritev Hiše za otroke, žrtve kaznivih dejanj

»Prepričan sem, da bodo pristojna sodišča in predvsem sodnice in sodniki, z veseljem in pogumom čim prej začeli z uporabo javne službe, ki jo zagotavlja novoustanovljeni Javni zavod Hiša za otroke. Zakon namreč določa, da v vsakem primeru posebej sodnica ali sodnik z odločbo odloči, ali bo zaslišanje otroka, žrtve ali priče kaznivega dejanja, izpeljal preko uporabe instituta Barnahusa ali ne. Upam, da bodo ti globoko ranjeni otroci čim prej deležni njim prilagojene obravnave v Hiši za otroke,« je danes ob svečanem dogodku odprtja dolgo pričakovane Hiše za otroke na Zaloški cesti v Ljubljani v svojem nagovoru dejal namestnik varuha dr. Jože Ruparčič, ki v instituciji Varuha skrbi za pravice otrok.

Poudaril je še, da brez sodelovanja in povezovanja številnih deležnikov Hiše za otroke ne bi bilo in se zahvalil vsem, ki so pri tem sodelovali. Spomnil je, da si je Varuh človekovih pravic vseskozi prizadeval za krepitev otroku prijaznega pravosodja in obravnavo otrok v različnih sistemih in institucijah kot subjekta in ne objekta pravic, med prvimi v Sloveniji pa je tudi podpiral ustanovitev Hiše za otroke, s katero se postavljamo ob bok najbolj razvitim državam.

Hišo za otroke bo kot model celostne obravnave otrok v prvih letih najprej namenjena otrokom, žrtvam in pričam kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost, kasneje pa tudi otrokom, žrtvam in pričam drugih kaznivih dejanj, ki so določena v Zakonu o zaščiti otrok v kazenskem postopku in njihovi celostni obravnavi v Hiši za otroke (ZZOKPOHO). »Ta zakon institucionalizira spoznanje, da je otroku potrebno zagotoviti razumljivo in prijazno zaslišanje in hkrati zagotoviti učinkovit predkazenski in kazenski postopek. Govorimo o celostni obravnavi otrok, žrtev in prič kaznivih dejanj, po načelu vse na enem mestu. Na mestu, ki je otrokom prijazno, kjer se lahko počutijo varne, razumljene in sprejete,« je namestnik varuha poudaril v svojem nagovoru.

Celostna obravnava v hiši za otroke pomeni v prvi vrsti forenzično zaslišanje otrok v kazenskem oziroma v predkazenskem postopku s strani strokovnjakov, ki so usposobljeni za vodenje tovrstni pogovorov. Cilj je zagotoviti le eno zaslišanje oziroma čim manjše število zaslišanj otrok, ki so hudo travmatizirani. Celostna obravnava lahko pomeni tudi telesni pregled, če je ta potreben, pa tudi krizno podporo in psihosocialno pomoč otrokom s strani usposobljenih svetovalcev. Celostna obravnava otrok v Hiši za otroke zasleduje največje koristi otrok, kar je tudi mednarodni standard, opredeljen tako v mednarodnih konvencijah kot sta Konvencija Združenih narodov o otrokovih pravicah in tako imenovana Lanzarotska konvencija, torej Konvencija Sveta Evrope o zaščiti otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolno zlorabo. Iskanje največjih koristi otrok v vseh postopkih v katerih so udeleženi je njihova pravica.

Namestnik varuha je še izrazil upanje, da bo Hiša za otroke imela čim manj dela, vendar ugotavljal, da primerjalna praksa iz drugih evropskih držav, kjer so vzpostavili podobne hiše kaže, da se z vzpostavitvijo in začetkom delovanja hiše število prijav močno poveča. »Z zmanjšanjem strahu pred sekundarno viktimizacijo in nerazumevanjem ter ob zavedanju, da je v tovrstnih težkih zadevah pravosodni sistem prilagojen otroku, bo namreč marsikateri žrtvi ali priči olajšana odločitev, ali naj dvigne telefon oziroma odkoraka do policijske postaje in kaznivo dejanje prijavi,« je še dejal in Hiši za otroke, njeni direktorici, vsem zaposlenim in sodelavcem pa zaželel veliko elana in vse najboljše.

Natisni: