Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Na delavnici o poteh zagotavljanja skladnosti z okoljskimi standardi EU tudi izkušnje slovenskega Varuha

Namestnica varuhinje človekovih pravic dr. Kornelija Marzel se je v petek, 8. 6. 2018, v Bruslju udeležila prve delavnice o ravnanju s pritožbami na področju okolja.

Dogodek je organizirala Evropska komisija, potekal pa je na sedežu Generalnega direktorata za okolje pri Evropski komisiji. Navzoči so bili udeleženci iz držav članic Evropske unije, tako iz ministrstev, pravosodnih organov, inšpektoratov, lokalnih oblasti, nevladnih organizacij ter drugih predstavnikov. Namestnica varuhinje dr. Kornelija Marzel in vodja oddelka za okoljske pritožbe pri španskem ombudsmanu Pedro Baen sta se srečanja udeležila kot predstavnika Evropske mreže ombudsmanov.

Evropska komisija je januarja letos sprejela Akcijski načrt za pomoč javnim oblastem držav članic pri promociji, merjenju in uveljavljanju skladnosti s t. i. evropskim okoljskim pravom ter za izboljšanje vodenja in upravljanja na področju okolja. S ciljem popore pri imlepementaciji navedenega akcijskega načrta je bila organizirana prva mednarodna delavnica, na kateri so udeleženci razpravljali o dobrih praksah ravnanja s pritožbami na področju okolja ter o potrebnem sodelovanju oblasti in državljanov, vse pa na osnovi v naprej pripravljenega osnutka dokumenta z nazivom Documentation on good practice in the handling of environmental complaints and engagement of citizens at Member State level. Cilj navedenega dokumenta je oblikovati takšen vodnik o možnih pritožbenih poteh in načinih, ki bo hkrati razumljiv, prijazen in uporaben tako do državljanov kot tudi do oblasti. V nadaljevanju naj bi bila na področju okolja sprejeta še dva podobna vodnika, in sicer na področju okoljskega kriminala ter na področju okoljske skladnosti na podeželskih oziroma ruralnih območjih.

Udeleženci prve delavnice so se strinjali, da bi bilo smiselno oblikovati takšne vrste vodnik, v katerem bi lahko države članice dodajale lastne tekste, kot so nacionalna zakonodaja, posamezne instutucionalne ureditve ter drugo, o čemer pa bo razprava tekla na drugi konferenci, ki je predvidena v oktobru letos, nato pa bo vodnik dan v javno predstavitev širši javnosti. Na takšen način se sledi cilju odprtosti sprejema vodnika ter širša vključenost državljanov pri oblikovanju orodja za zagotavljanje učinkovitih pritožbenih v primerih neskladnosti z zakonodajo EU.

Namestnica varuhinje dr. Kornelija Marzel je ostale udeležence delavnice seznanila s prakso Varuha, ki enkrat mesečno posluje na zunanjem poslovanju, kjer lahko posamezniki s svojimi problemi in zatrjevanimi kršitvami pravic seznanijo neposredno varuhinjo in pritožbo oziroma pobudo Varuhu podajo ustno na zapisnik.

Prav tako je navzočim predstavila uveljavljen in dobro sprejet način sodelovanja z okoljskimi nevladnimi organizacijami, ki poteka tako na sedežu Varuha kot tudi na zunanjih lokacijah – na »posebej perečih« okoljskih območjih.

Izkušnje slovenskega Varuha, enako tudi druge dobre prakse, bodo vključene v nastajajoči dokument Evropske komisije – vodnik po pritožbenih poteh za uveljavljanje skladnosti z okoljskim pravom Evropske unije.

Natisni: