Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Mestna Občina Novo Mesto je končno zagotovila dostop do vode in sanitarni objekt

Vir: spletna stran mestne občine Novo mesto

Varuh se je odzval na novinarsko vprašanje, povezano z romskim naseljem Šmihel. Tamkajšnji Rom samohranilec Sandi Brezar je končno le dobil sanitarije, za kar se je pred meseci zavzela tudi Varuhinja.


Varuh je v letu 2014 in 2015 vodil intenzivno komunikacijo z Mestno občino Novo mesto, z županom Gregorjem Macedoni o postavitvi sanitarnega objekta za družino Sandija Brezarja.


Varuh namreč meni, da je pravica do dostopa do sanitarij mednarodno priznana človekova pravica (resolucija Generalne skupščine Združenih narodov številka 64/292). S povečano pozornostjo je treba obravnavati zlasti primere, kjer so zaradi odsotnosti dostopa do sanitarij prizadeti otroci. Tudi na tej podlagi je Varuh občino pozval, naj pobudniku nemudoma in brezpogojno zagotovi sanitarni objekt.


Po najmanj šestih dopisih in urgencah Varuha, naslovljenih na Mestno občino Novo Mesto, osebnih pogovorov varuhinje z županom ter prizadetimi, Varuh izraža zadovoljstvo, da je novomeška občina Sandiju Brezarju, ki s tremi šoloobveznimi otroki živi v bivalnem zabojniku v romskem naselju v Šmihelu, vendarle postavila tudi sanitarni zabojnik. V zabojniku sta tuš in stranišče. Do zabojnika so napeljali tudi pitno vodo in sanitarni blok priključili na javno kanalizacijsko omrežje.


Varuh ob tem ponovno poudarja pomen svojih priporočil v zvezi z obravnavano tematiko, objavljenih v letnih poročilih, nazadnje v Poročilu Varuha za leto 2014. Priporočilo se glasi: "Vlada naj čim prej pripravi in sprejme nov Nacionalni program ukrepov za Rome. V tem programu naj nameni večjo pozornost pravni in komunalni ureditvi romskih naselij, zlasti na širšem območju Dolenjske, ter opredeli obveznosti občin, predvidi roke za njihovo izvedbo in določi nadzorne organe. Za občine, ki v predvidenih rokih ukrepov iz nacionalnega programa ne bi izvedle, naj program predvidi sankcije in nadomestno izvedbo nalog s strani pristojnih državnih organov."


Varuh je o teh vprašanjih pripravil posebno poročilo (2012) o bivanjskih razmerah Romov na območju jugovzhodne Slovenije ter ob zaključku poročila nanizal šest priporočil lokalnim oblastem in Vladi RS. Varuh ni zadovoljen z učinkovitostjo osrednjih slovenskih oblasti in lokalnih skupnosti pri urejanju bivanjskih razmer Romov ter jih zato poziva k odgovornemu delovanju pri zagotavljanju temeljnih človekovih pravic in svoboščin pripadnikom romske skupnost v Sloveniji.

Natisni: