Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Zahteva za oceno ustavnosti in zakonitosti splošnega akta Notarske zbornice Slovenije, izdanega za izvrševanje javnih pooblastil

Varuh človekovih pravic g. Ivan Bizjak je na Ustavno sodišče RS vložil zahtevo za oceno ustavnosti in zakonitosti petega odstavka 11. člena notarske tarife ter dveh sklepov o spremembi vrednosti točke.

Zakon o notariatu v drugem odstavku 107. člena določa, da Notarska zbornica Slovenije določa tarifo o nagrajevanju notarjev v soglasju z ministrom, pristojnim za pravosodje. Notarske storitve se vrednotijo in obračunavajo po notarski tarifi. Cena notarske storitve je v tarifi določena s številom točk. Odmeri se ob upoštevanju vrednosti točke in sicer tako, da se vsota točk za posamezno notarsko storitev pomnoži z vrednostjo točke. Vrednost točke je torej eden od elementov za določanje notarske tarife. Od vrednosti točke, ki je določena v tretjem odstavku 11. člena notarske tarife, je tako odvisna cena (plačilo) za opravljeno storitev notarja.

Določanje tarife o nagrajevanju notarjev po drugem odstavku 107. člena zakona o notariatu tako zajema tudi spreminjanje vrednosti točke, ki po notarski tarifi služi za odmero cene notarske storitve, torej pristojbine za opravljeno delo notarja. To pa pomeni, da zakon zahteva soglasje ministra za pravosodje tudi za spremembo vrednosti točke po notarski tarifi.

Notarska tarifa v petem odstavku 11. člena ne določa, da o spremembi vrednosti točke odloči izvršni odbor Notarske zbornice Slovenije v soglasju z ministrom, pristojnim za pravosodje. Takšno določilo splošnega akta notarske zbornice je, po varuhovi oceni, zato v neskladju z drugim odstavkom 107. člena zakona o notariatu.

Izvršni odbor notarske zbornice je sprejel dva sklepa o spremembi vrednosti točke. Sklepa s spreminjanjem vrednosti točke določata notarsko tarifo, vendar nista bila sprejeta s soglasjem ministra, pristojnega za pravosodje. Sprememba notarske tarife je bila tako določena brez njegovega soglasja, kar je v nasprotju z drugim odstavkom 107. člena zakona o notariatu. Tudi sklepa sta torej v neskladju z navedeno določbo zakona.

Po tretjem odstavku 153. člena ustave morajo biti podzakonski predpisi in drugi splošni akti v skladu z ustavo in zakoni. Ker peti odstavek 11. člena notarske tarife ter sklepa o spremembi vrednosti točke niso v skladu z zakonom, so tudi v neskladju z ustavo. Ministra za pravosodje in Notarsko zbornico Slovenije je varuh opozoril na vprašljivost ustavnosti in zakonitosti navedene določbe notarske tarife ter sklepov o spremembi vrednosti točke vendar odmeva s spremembo navedenih splošnih aktov ni bilo.

Varuh človekovih pravic zato ustavnemu sodišču predlaga, naj odloči o ustavnosti in zakonitosti petega odstavka 11. člena notarske tarife in ga razveljavi, prav tako pa naj razveljavi sklepa izvršnega odbora Notarske zbornice Slovenije o spremembi vrednosti točke .

 

Natisni: