Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh ministrstvo za kulturo pozval k dialogu z nevladnimi organizacijami, to se ni odzvalo

Varuh mora državo opozoriti na njeno dolžnost, da nevladnim organizacijam, ki delujejo na področju človekovih pravic, pomaga pri uresničevanju njihovega poslanstva in odpravi nepotrebne, nezakonite ali arbitrarne omejitve prostora civilne družbe, še posebej tiste, ki se nanašajo na svobodo zbiranja, združevanja in izražanja.

* * *

Varuh je v času epidemije Covid-19 posebno pozornost namenjal tudi širšim družbenim vprašanjem, ki so pomembna za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Pri tem je v svoji vlogi nacionalne institucije za varstvo človekovih pravic spremljal tudi delovanje civilne družbe, predvsem nevladnih organizacij, ki delujejo na področju človekovih pravic in s tem pomembno prispevajo k pravnemu varstvu prebivalcev Republike Slovenije, pa tudi drugih nevladnih organizacij, ki v teh težkih časih prispevajo k delovanju države in družbe.

V luči navedenega je Varuh želel opozoriti na nujnost dialoga med organi oblasti in nevladnimi organizacijami. Kot smo zapisali že v poslanici ob mednarodnem dnevu človekovih pravic v decembru 2020 sta, da ne bi zašli še v krizo vrednot, na vseh področjih nujni aktivna dvosmerna komunikacija in dialog. Le tako namreč lahko dosežemo dogovore in presežemo konflikte, nesoglasja in nestrpnost. Nobena kriza ne sme in ne more biti opravičilo za pomanjkanje dialoga, za arbitrarno sprejemanje odločitev ali posege vanje s pozicije moči. Nenazadnje je družbeno odgovorna skupnost tista, ki prispeva k soustvarjanju pozitivne družbene klime in kulture dialoga. Le tako bo tudi proces okrevanja po pandemiji koronavirusne bolezni lahko učinkovit.

Varuh je Ministrstvo za kulturo pozval, da pristopi k konstruktivnemu dialogu z nevladnimi organizacijami, ki delujejo na naslovu Metelkova 6, katerim je ministrstvo oktobra 2020 posredovalo predlog za sporazumno prekinitev najemne pogodbe in poziv, da stavbo zapustijo do konca januarja 2021.

Naloga Varuha ni presojati utemeljenosti ali celo zakonitosti najema, uporabe ali odpovedi najemnega razmerja, zato se do teh vprašanj nismo opredeljevali. Varuh pa  mora opozoriti na dolžnost države, da nevladnim organizacijam, ki delujejo na področju človekovih pravic, kot sta na primer Mirovni inštitut in Pravno-informacijski center nevladnih organizacij (PIC), ki delujeta na Metelkovih 6, pomaga pri uresničevanju njihovega poslanstva in odpravi nepotrebne, nezakonite ali arbitrarne omejitve prostora civilne družbe, še posebej tiste, ki se nanašajo na svobodo zbiranja, združevanja in izražanja.[1] Pomembno delo, ki ga obe navedeni organizaciji opravljata ne sme biti ogroženo, še posebej ne v času epidemije Covid-19, ko mora biti varstvo človekovih pravic in svoboščin v ospredju družbenega delovanja.

Glede na navedeno smo Ministrstvo za kulturo pozvali, da pristopi k dialogu z nevladnimi organizacijami, ki delujejo na naslovu Metelkova 6 ter skupnemu iskanju rešitev, ki bodo nevladnim organizacijam, ki delujejo na področju človekovih pravic in svoboščin, zagotovile nemoteno delovanje. Pri tem smo omenjeno ministrstvo prosili tudi, da isto skrb nameni tudi drugim nevladnim organizacijam na istem naslovu, ki prav tako pomembno prispevajo k naši skupni družbi.

Odgovora Ministrstva za kulturo do konca leta 2020 nismo prejeli. -20.1-5/2020


[1] Tako Priporočilo Odbora ministrov Sveta Evrope CM/Rec(2018)11 o nujnosti krepitve zaščite in promocije prostora civilne družbe v Evropi, dostopno prek: https://search.coe.int/cm/pages/result_details.aspx?objectid=09000016808fd8b9.

Natisni: