Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Pri Varuhu začela delovati prva demenci prijazna točka

Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer in Štefanija L. Zlobec, predsednica društva Spominčica, sta v torek, 11.7.2017, ob zaključku novinarske konference v prostorih Varuha človekovih pravic RS v Ljubljani skupaj slavnostno odprli prvo DEMENCI PRIJAZNO TOČKO. Na konferenci so sodelovali tudi namestnik varuhinje Ivan Šelih, svetovalec Varuha mag. Jure Markič, David Krivec, generalni sekretar Spominčice in Alenka Virant, organizatorica dela Spominčice.

Predstavniki Spominčice so poudarili, da bodo na »prijazno točko« lahko prišli po informacije ljudje z demenco, zlasti tisti v zgodnji fazi bolezni, ko so še samostojni in aktivni. Pogosto se zgodi, da se izgubijo in ne najdejo poti domov, ne prepoznajo okolice, v kateri živijo in se srečujejo z vrsto problemi, povezanimi z boleznijo. Prišli bodo lahko njihovi svojci in drugi, ki bodo želeli pridobiti dodatne informacije o pomoči dementnim osebam.

Nevladna organizacija Spominčica, ki vodi projekt, s pomočjo ozaveščanja, vrsto aktivnosti in sodelovanja z različnimi organizacijami, tudi z Varuhom, prispeva k vzpostavljanju demenci prijaznega okolja. Del teh aktivnosti je odpiranje demenci prijaznih točk, da bi z njimi spodbujali posameznike z demenco k reševanju vsakodnevnih stisk, vključevanju v družbo, ohranjanju njihove samostojnosti ter zagotavljanju razumevanja in podpore ožje družinske in širše družbene skupnosti.

Varuhinja, njen namestnik in svetovalec Varuha so poudarili, da Varuh pri svojem delu posveča veliko pozornosti obravnavi številnih vprašanj, povezanih z demenco. Zakonom o ratifikaciji Opcijskega protokola h Konvenciji proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju so bile leta 2006 Varuhu zaupane tudi pomembne naloge in pooblastila državnega preventivnega mehanizma (DPM) za preprečevanje mučenja in drugih oblik slabega ravnanja z ljudmi, ki jim je bila odvzeta prostost. V tej vlogi Varuh redno obiskuje kraje odvzema prostosti, tudi domove in bolnišnice, kjer so nastanjene osebe z demenco. Gre torej za preventivne obiske, katerih namen je preprečiti mučenje ali drugo slabo ravnanje, še preden se to zgodi. V letu 2016 je Varuh obiskal 24 domov za starejše in med drugim ugotavljal, ali je obravnava oseb z demenco spoštljivo in človeka dostojno, ali je odvzem prostosti v skladu z zakonom in ali so zagotovljeni kakovostni bivalni, zdravstveni, varnostni, socialni in drugi pogoji bivanja v ustanovi.

Varuh ugotavlja, da bi si osebe z demenco zaslužile posebno obravnavo. Slovenija namreč še nima posebne ureditve za ljudi z boleznijo demence. Pravni okvir nudi Zakon o duševnem zdravju (ZDZdr). Na strokovnih srečanjih, npr. na Dnevih duševnega zdravja (septembra 2016 v Portorožu) so udeleženci posebej izpostavili potrebo po posebni ureditvi položaja oseb z demenco, morda v zakonu o duševnem zdravju ali v posebnem zakonu. Varuh tudi meni, da je treba podrobneje urediti zlasti vprašanje, kdaj je mogoče prizadetemu posamezniku pomagati s skrbnikom, kdaj pa le s skrajnim ukrepom odvzema poslovne sposobnosti. Ministrstva so že sprejela Strategijo obvladovanja demence do leta 2020 ter Usmeritve za delo z osebami z demenco, vendar bo treba izvajanje strategije budno spremljati ter deloma tudi dopolniti usmeritve za delo z dementnimi osebami.

Natisni: