Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Sprejem sklepov DZ ob obravnavi poročila varuha za leto 1997

Državni zbor (DZ) je potem, ko se je seznanil s tretjim letnim poročilom varuha človekovih pravic za leto 1997 ter ga pospremil s sprejemom več za vlado zavezujočih sklepov, sklenil redno zasedanje, ki ga je začel 18. februarja in mu namenil 11 dni.

DZ je po sklenjeni obravnavi letnega poročila varuha človekovih pravic za leto 1997 med drugim podprl varuha, ki z ukrepanjem in delovanjem zagotavlja in spodbuja visoko stopnjo zavedanja, da je spoštovanje in varovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin ena najpomembnejših osnovnih vrednot vsake demokratične države. DZ je prav tako podprl ugotovitve varuha, da delovanje pravne države na posameznih segmentih družbenega življenja še vedno ni zadovoljivo, zlasti pereča pa je nedodelanost zakonodaje in dolgotrajnost zakonodajnih, sodnih in upravnih postopkov.

Poslanci so podprli priporočilo ombudsmana, da bi država ustanovila preživninski sklad, ki bi zagotavljal preživnino otrokom, ki jim jo preživninski zavezanec ne plačuje, ter skrbel za izterjavo neplačane preživnine od zavezanca. Z vidika otrokovih koristi naj bi preučili možnost ustanovitve posebnega varuha za otrokove pravice. Glede na ugotovitev varuha, da se konvencija o otrokovih pravicah, ki našo državo zavezuje, v neposredni praksi organov, ki odločajo o otrokovih pravicah, ne upošteva v zadostni meri, bi bilo, po mnenju DZ, smiselno uvesti ustrezne oblike zastopanja in zagovorništva otrok. S tem bi odpravili dvojno vlogo centrov za socialno delo, ki opravljajo strokovno socialno-varstveno delo in hkrati upravno delo.

DZ je ugotovil tudi potrebo po ponovni organizirani pravni pomoči osebam, ki ne morejo plačevati visokih odvetniških tarif, zlasti v tožbenih zahtevkih za preživnino, za delitev premoženja po razvezi zakonske zveze, v delovnih sporih in pri uveljavljanju pravic iz zdravstvenega in pokojninskega zavarovanja. Glede na perečo problematiko bi bilo treba z vidika brezposelnosti in številnih stečajev nameniti več pozornosti uveljavljanju pravice do dela. DZ je tudi ugotovil, da njegovi sklepi, sprejeti po obravnavi poročil varuha človekovih pravic za leti 1995 in 1996, niso bili uresničeni. Zato je vladi priporočil, da glede na prepočasno razreševanje nekaterih sistemskih problemov, zaradi česar se stanje glede varstva človekovih pravic na posameznih področjih ne izboljšuje, pripravi načrt ukrepov za odpravljanje vzrokov kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin.

Na predlog Ferija Horvata (ZLSD) naj bi vlada ob pripravi ukrepov za večjo učinkovitost sodišč preučila in predlagala oblike in načine prenosa določenih zadev s sodišč na druge ustanove, vključno z oblikami izvensodnega reševanja sporov. Na predlog Janka Vebra (ZLSD) pa naj bi vlada čim prej pripravila in parlamentu poslala predlog nacionalnega stanovanjskega programa. Prvo obravnavo tega programa je DZ opravil septembra leta 1997.

Poleg tega naj bi na predlog poslanske skupine SDS vlada zagotovila, da bo davčna uprava skrajšala davčne postopke in dosledno upoštevala predpisane roke za odločanje. Zagotovila naj bi še, da bo davčna uprava o pritožbi na prvostopenjske davčne odločbe odločala v zakonskem roku, da bosta država ter davčni zavezanci pri plačilu zamudnih obresti v enakopravnem položaju uprave in da bo davčna uprava odločbe o zavrnitvi zahtev za odpis davčnega dolga zavezanca obrazložila tako, da bo mogoče razbrati kriterije, na podlagi katerih je bila odločba rešena pozitivno ali negativno.

 

Natisni: