Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Neobrazložena odločitev onemogoča uporabo pravnih sredstev

Pobudnica je pisala Varuhu, ker ji center za socialno delo ni v celoti odobril izredne denarne pomoči. V odločbi centra je pisalo, da zato, ker »kurjava ni izreden strošek, ki bi nastal nenadoma, saj imamo čez leto dovolj časa kako načrtovati nakup kurjave«. Center svoje odločitve ni obrazložil, kar je v neposrednem nasprotju s pravico do pravnega sredstva iz 25. člena Ustave Republike Slovenije. Vsaka odločitev državnega organa, organa lokalne skupnosti ali nosilca javnih pooblastil mora biti namreč obrazložena, da je zoper njo mogoče uveljavljati pravno varstvo. Center za socialno delo je stališče Varuha sprejel in ustrezno ukrepal.

* * *

Pobudnica je pisala Varuhu človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh), ker ji center za socialno delo (center) ni v celoti odobril izredne denarne pomoči. V odločbi Centra je pisalo, da zato, ker »kurjava ni izreden strošek, ki bi nastal nenadoma, saj imamo čez leto dovolj časa kako načrtovati nakup kurjave«. Center je še zapisal, da je prejela tudi regres, s katerim bi lahko zagotovila kurjavo, in plačala položnice, ki so zapadle nekaj dni pred vložitvijo vloge. Glede na redni mesečni dohodek vlagateljice in regres, ji je center dodelil denarno pomoč le za plačilo položnic za dodatno zdravstveno zavarovanje.

Varuh Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) posredoval svoje mnenje, kljub temu, da je v konkretni zadevi pritožbeni postopek še potekal. Ocenil je, da je intervencija nujna in utemeljena na 25. členu Zakona o varuhu človekovih pravic (ZVarCP), ki določa, da Varuh lahko vsakemu organu posreduje svoje mnenje z vidika varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin v zadevi, ki jo obravnava, ne glede na vrsto ali stopnjo postopka, ki je v teku pred temi organi.

Varuh meni, da iz odločbe centra ni mogoče ugotoviti, na podlagi katerih konkretnih dejstev je bila sprejeta odločitev, da pobudnica skladno s 33. členom Zakona o socialno varstvenih prejemkih (ZSVP-1) ni upravičena do izredne denarne socialne pomoči, ker bi lahko ali bi morala vplivati na razloge, zaradi katerih se je znašla v položaju materialne ogroženosti. Iz odločbe centra po mnenju Varuha izhaja le (moralistično) pojasnilo pobudnici, da je med letom prejemala dohodke, ki bi jih morala bolj smotrno uporabiti. Iz pravilno obrazložene odločbe pa bi morala biti razvidna konkretna dejstva, iz katerih bi izhajalo, da pobudnica svojih dohodkov ni porabljala smotrno. Varuh je zato ocenil, da odločba v delu, v katerem je center zavrnil zahtevek pobudnice, ni obrazložena skladno s prvim odstavkom 214. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP).

MDDSZ je zgolj sporočilo, da je bila v zadevi že izdana odločba druge stopnje. Varuh je s svojim stališčem seznanil tudi center in ga prosil, da se do njega opredeli in pojasni, v katerih primerih izredno denarno socialno pomoč odobri.

Center se je odzval in sporočil, da bodo na sestanku intervizijske skupine zaposlenih na izrednih denarnih pomočeh podrobno preučili razloge in kriterije za dodelitev izredne denarne pomoči. Posebno pozornost bodo namenili tudi obrazložitvam odločb, da do napak ne bi več prihajalo in bi bile odločbe pravilne, pravične in zakonite. Poenotili bodo tudi kriterije, ki jih pri odločanju uporabljajo strokovni delavci.

Varuh ocenjuje, da je bilo njegovo posredovanje uspešno, upa pa seveda, da bo tudi dejansko prišlo do sprememb pri odločanju o pravici do izredne denarne pomoči.

Žal pa Varuh s svojimi ukrepi ni mogel spremeniti pravnega položaja pobudnice. Ta ima v primeru, da se z odločitvijo MDDSZ ne strinja, na voljo možnost uveljavljati pravico s tožbo pred sodiščem. Pri tem si lahko pomaga tudi z odvetnikom. Ker si ga zaradi svojega materialnega položaja očitno ne more privoščiti, ji je Varuh predlagal, naj pri sodišču preveri možnost pridobitve brezplačne pravne pomoči, kar pomeni, da stroške odvetnika lahko pokrije državni proračun. 9.5-43/2021

Natisni: