Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Dodeljevanje državnih pomoči verskim skupnostim brez meril

Na to problematiko smo opozorili že v letnem poročilu (LP) za leto 2001. Ugotovili smo, da se proračunska sredstva dodeljujejo brez vnaprej sprejetih meril in brez javnih razpisov, torej nepregledno. DZ na podlagi Zakona o pravnem položaju verskih skupnosti v republiki Sloveniji (ZPPVS)  s sprejetjem vsakoletnega proračuna za proračunskega uporabnika Urad Republike Slovenije za verska vprašanja (UVRSVS) določi v okviru postavke prispevki duhovnikom in postavke pomoč verskim skupnostim, višino in vrsto gmotne podpore verskim skupnostim. O razdelitvi sredstev s te postavke odloča po prejemu vlog direktor UVRSVS. UVRSVS pri pripravi predloga proračuna oceni približno višino sredstev proračunske postavke prispevki duhovnikom oziroma predvidene potrebe za prihodnje leto na podlagi števila prejemnikov v tekočem letu, predvidenega gibanja plač in deleža pokrivanja prispevkov, kot to izhaja iz razlage sklepa vlade oziroma izvršnega sveta z dne 18. 3. 1991. Pogoji za dodeljevanje gmotne podpore, ki jih zakon ne precizira, se izvajajo iz smiselne razlage tega sklepa. To pa omogoča različno, tudi diskriminatorno obravnavanje posameznih verskih skupnosti in posameznih duhovnikov.

V letu 2001 smo vladi predlagali, naj sprejme merila za delitev finančne podpore verskim skupnostim in njihovim duhovnikom. Vlada je naložila UVRSVS, da s pridobitvijo ustreznih strokovnih mnenj dodatno prouči možnosti oblikovanja zakonske ureditve kriterijev za dodeljevanje gmotne podpore verskim skupnostim, ki so v Republiki Sloveniji prijavile svojo ustanovitev. Urad je glede tega vprašanja doslej zaprosil za večje število strokovnih mnenj, sredi leta 2003 pa zunanjim strokovnjakom naročil oblikovanje strokovnih podlag za normativno ureditev celotnega področja verskih skupnosti v RS. Ugotovitve in opozorila glede razreševanja te problematike smo podali tudi v letnem poročilu za leto 2003.

V letu 2004 smo ponovno obravnavali pobudo glede te problematike, ki se je izkazala za utemeljeno. UVRSVS je namreč eni od verskih skupnosti večkrat in brez obrazložitev zavračal vloge za plačilo dela mesečnih prispevkov za socialno, zdravstveno in pokojninsko zavarovanje njihovih duhovnikov. Tudi po dvakratnem posredovanju generalnega sekretarja Vlade, po javni izpostavitvi dela Urada za verske skupnosti na novinarski konferenci in objavi prispevka v varuhovem Biltenu nam Urad od poletja 2003, ko smo ga prvič zaprosili za določena pojasnila, še vedno ni odgovoril na preprosto vprašanje: Zakaj verski skupnosti ni dodelil dela sredstev za socialno, zdravstveno in pokojninsko zavarovanje duhovnikov in zakaj teh sredstev verski skupnosti ni zagotovil vsaj v naslednjih proračunskih obdobjih?

Nesprejemljivo je, da se na tem področju od naše zahteve v letu 2001 in ob nenehnem opozarjanju na to problematiko v več kot treh letih ni nič spremenilo in da je stanje praktično enako, kot je bilo takrat, ko je varuh ugotovil nepravilnosti in predlagal način rešitve. Kdaj in v kakšni vsebini bo zakon s področja verskih skupnosti sprejet, je negotovo dejstvo. Sedaj pa se in se bodo tudi v naprej državna sredstva verskim skupnostim dodeljevala očitno po volji direktorja UVRSVS. Nejasni, zavajajoči in izmikajoči se odgovori UVRSVS ob obravnavanju navedene pobude zgolj dodatno potrjujejo našo bojazen, da prihaja na tem področju do neenakopravnega obravnavanja verskih skupnosti.

Na gornje ugotovitve smo opozorili tudi generalnega sekretarja Vlade RS. Predlagali smo mu, da se opravi nadzor nad zakonitostjo in smotrnostjo porabe proračunskih sredstev, s katerimi razpolaga UVRSVS, in da v okviru svojih pristojnosti podvzame ustrezne ukrepe zoper direktorja UVRSVS. Generalni sekretar je direktorju UVRSVS naložil izvedbo takojšnjih ukrepov za odpravo neenakopravnega obravnavanja pobudnika. Hkrati je skupni notranji revizijski službi naložil izredno revizijo poslovnih procesov v UVRSVS. 1.0-8/2003Natisni: