Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Odmera davka od dohodkov od kmetijstva

Pobudnik je varuha opozoril na probleme, ki se pojavljajo v zvezi s prodajo kmetijskega zemljišča in s tem povezano spremembo davčnega zavezanca za plačilo davka od dohodka iz kmetijstva. Pobudnik je v marcu leta 1998 prodal hišo in kmetijsko zemljišče v velikosti 0.5 ha. Kupec je aprila istega leta plačal prometni davek in vložil predlog za vpis spremembe lastninske pravice v zemljiško knjigo. V letošnjem letu pa je pobudnik od Davčnega urada prejel obvestilo o višini katastrskega dohodka za leto 1998. Pri davčnem organu je dobil pojasnilo, da bo obremenjen s katastrskim dohodkom od navedenega zemljišča tako dolgo, dokler ne bo v zemljiški knjigi vpisan novi lastnik, kar pa lahko traja tudi nekaj let.

Davčni upravi Republike Slovenije, Glavnemu uradu v Ljubljani smo predlagali, da preučijo možnosti, da bi se v primerih, ko zaradi stanja na posameznih okrajnih sodiščih prihaja do zamud pri vpisu prenosa lastninske pravice v zemljiško knjigo, pri davčnem organu dejanski prenos lastninskih upravičenj evidentiral na drug ustrezen način in ta upošteval pri ugotavljanju zavezanca za plačilo davka od dohodka iz kmetijstva.

Davčna uprava Republike Slovenije - Glavni urad nas je v začetku julija letos obvestil, da je bilo z Ministrstvom za finance RS usklajeno stališče, da lahko davčni urad v primerih, ko prihaja zaradi stanja na posameznih okrajnih sodiščih do zamud pri vpisu prenosa lastninske pravice v zemljiško knjigo, izjemoma evidentira spremembo zavezanca za plačilo davka od dohodka iz kmetijstva na podlagi predložitve ustreznih dokazil, npr. overovljene kupoprodajne pogodbe ali druge pogodbe o pridobitvi lastninske ali posestne pravice in vloge za vpis v zemljiško knjigo.

Natisni: