Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh ministra za zdravstvo opozarja na neustrezno določanje zdravniške tarife

Varuh človekovih pravic je ministra za zdravstvo dr. Marjana Jereba obvestil, da je opozorilo o neustrezni normativni urejenosti določanja zdravniške tarife doslej ostalo še brez odmeva.

Varuh je v svojih letnih poročilih za leti 1996 in 1997 opozoril na primer, ko je Zdravniška zbornica Slovenije strokovni nadzor s svetovanjem, ki ga opravlja kot javno pooblastilo, pogojevala z vnaprejšnjim plačilom tolarske protivrednosti zneska 4.000 DEM. V zvezi z obravnavanjem tega primera je ministrstvo za zdravstvo tedaj pojasnilo, da višino plačila za opravljen strokovni nadzor določa zdravniška zbornica na podlagi pravilnika o zdravniški tarifi. Pravilnik sprejema skupščina Zdravniške zbornice Slovenije sama, brez soglasja ministra za zdravstvo, ker, kot je pojasnil minister, potreba po soglasju ni opredeljena v nobenem predpisu.

Varuh se strinja, da noben predpis ne zahteva, da zdravniška zbornica sprejme pravilnik s tarifo za vrednotenje in obračunavanje zdravniških storitev v soglasju z ministrom za zdravstvo, a hkrati opozarja, da tudi noben zakon ne pooblašča zdravniške zbornice za sprejem pravilnika o zdravniški tarifi . Prav tako noben zakon ne določa, da bi lahko zdravniška zbornica sama določala ceno storitev, ki jih opravlja kot javno pooblastilo. Ker zdravniška zbornica ni pooblaščena za sprejem zdravniške tarife, na podlagi katere bi se določala cena strokovnega nadzora ali sploh cena zdravniških storitev, seveda tudi ni zakona oziroma predpisa, ki bi zahteval soglasje državnega organa (na primer ministra za zdravstvo) za sprejem pravilnika o zdravniški tarifi.

Pravica do zdravstvenega varstva je temeljna človekova pravica, poudarja v svojem dopisu varuh in dodaja, da sta med pravicami bolnikov tudi pravica do kakovostne zdravstvene storitve ter pravica do pritožbe, kadar prizadeti posameznik meni, da njegove pravice s področja zdravstvenega varstva niso bile upoštevane. Še posebej pa velja poudariti, da bi pristojen državni organ, ki je zavezan varovati javni interes, moral dati soglasje k pravilniku o zdravniški tarifi zato, ker se ta pravilnik uporablja tudi za plačilo storitev, povezanih z nalogami, ki jih zdravniška zbornica opravlja kot javna pooblastila.

Na podlagi navedenega varuh zaključuje, da pravilnik o zdravniški tarifi nima (neposredne) zakonske podlage. Ker določa ceno storitev, pri katerih je posebej poudarjen javni interes, bi bilo nujno ter v skladu z ustavno opredelitvijo o pravni in socialni državi, da stanovska organizacija zdravnikov (seveda na podlagi jasnega zakonskega pooblastila) določa zdravniško tarifo le ob soglasju ministra za zdravstvo.

Varuh ministru za zdravstvo v svojem dopisu zato predlaga, da kritiko sedanje ureditve tega področja obravnava in ga o svojem stališču ter o morebitnih ukrepih obvesti.

 

Natisni: