Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

V Ankaranu konstruktivno s civilno družbo s področja okolja in prostora

Varuh človekovih pravic RS je v četrtek, 2. 7. 2015, pripravil peto letošnje redno mesečno srečanje s predstavniki civilne družbe s področja okolja in prostora. Potekalo je v Občini Ankaran, saj je bilo posvečeno okoljski problematiki slovenske Obale.

Uvodoma so varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer, njena namestnica mag. Kornelija Marzel in direktorica strokovne službe pri Varuhu Martina Ocepek, predstavile aktivnosti in ugotovitve Varuha na področju okoljske problematike ter način in rezultate dosedanjega sodelovanja Varuha s civilno družbo na tem področju.

Sledila je razprava udeležencev srečanja, ki jih je bilo okoli 70, kar kaže na to, da je zanimanje za področji okolja in prostora na tem območju izjemno veliko.

Udeleženci srečanja so izpostavili predvsem, da so bili do nastanka Občine Ankaran premalo vključeni pri načrtovanju okoljskih in prostorskih posegov v prostor na tem območju, zlasti pri širitvah pristanišča Luke Koper. Tudi če so bili povabljeni k sodelovanju in podali številne pripombe, se je pogosto izkazalo, da je bilo to sodelovanje zgolj formalno, saj njihove pripombe največkrat niso bile upoštevane. Izrazili so upanje, da bodo imeli kot samostojna občina več vpliva na nadaljnji prostorski razvoj tega območja.     

Ugotavljamo, da se na tem srečanju ponovno izkazalo, da je treba javnost obveščati in vključevati že v začetnih fazah okoljskega in prostorskega odločanja oziroma načrtovanja, saj je le na tak način moč sprejeti odločitve, ki bodo sprejemljive za vse. Varuh v svojih letnih poročilih tudi sicer že več let poziva vse snovalce prostorske politike k preudarnemu prostorskemu načrtovanju, zlasti pri umeščanju objektov, ki vplivajo na okolje in morebiti tudi na zdravje ljudi.  

Na srečanju so udeleženci izrazili pričakovanje, da Varuh vloži zahtevo za oceno ustavnosti in zakonitost Uredbe o državnem prostorskem načrtu za celovito prostorsko ureditev pristanišča za mednarodni promet v Kopru (DPN). Varuh bo problematiko preučil, končna odločitev bo sprejeta na kolegiju varuhinje.

Natisni: