Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Predsednik Mednarodnega inštituta ombudsmanov slovensko oblast opozoril na pomen neodvisnosti varuha človekovih pravic in izvrševanja njegovih priporočil

Varuh človekovih pravic Peter Svetina in predsednik IOI Chris Field v Piranu

Predsednik Mednarodnega inštituta ombudsmanov (IOI - International Ombudsman Institute) Chris Field, ki je obenem tudi varuh človekovih pravic zahodne Avstralije, in se ta teden mudi na uradnem obisku pri slovenskem kolegu Petru Svetini, se je ob zaključku gostovanja v Sloveniji zavzel za krepitev vloge nacionalnih institucij za človekove pravice. 

Med drugim je poudaril pomen finančne neodvisnosti in delovanja ombudsmanskih organizacij in nacionalnih institucij za človekove pravice, kar nenazadnje izhaja tako iz t. i. Beneških kot tudi iz Pariških načel. Po njegovem mnenju lahko svoje naloge učinkovito opravljajo le, če so neodvisne od organov oz. institucij, ki jih nadzorujejo. Poudaril je, da se neodvisnost ne kaže zgolj v vsebinskem delovanju, pač pa je možnost neodvisnega vsebinskega delovanja v veliki meri odvisna od finančne neodvisnosti in avtonomije. »Kot v gospodarstvu, tudi v javnem sektorju vrhunski strokovnjaki ne morejo delati le na etični pogon, pač pa je strokovno znanje treba ustrezno ovrednotiti. Še več, financiranje delovanja neodvisnih institucij mora biti urejeno tako, da ne dopušča vplivanja na njihovo delovanje,« je bil jasen predsednik Mednarodnega inštituta ombudsmanov Chris Field. Kot je dejal, ga je presenetilo, da odločevalci v Sloveniji že več let ne uresničijo odločitve Ustavnega sodišča RS glede neskladnosti Zakona o javnih financah z Ustavo Republike Slovenije zaradi nespoštovanja finančne avtonomije štirih neodvisnih državnih institucij, čeprav se je rok za njeno izvršitev iztekel že konec decembra 2021. »Nujno je, da so neodvisne institucije avtonomne tudi v finančnem pogledu, saj le tako lahko strokovno in brez strahu pred morebitnimi povračilnimi političnimi ukrepi opravljajo nadzor nad delovanjem oblasti,« je še poudaril Chris Field.

Za polno upoštevanje neodvisnosti institucij kot je varuh človekovih pravic je po njegovem mnenju pomemben tudi tvoren dialog odločevalcev o vseh vprašanjih, ki se nanašajo na delovanje neodvisnih institucij, zlasti pri določanju njihovih pristojnostih. Poudaril je, da mora biti odločanje o nalogah in njihovi izvedbi v domeni institucij, ki so po svoji naravi in pravnem statusu neodvisne. »Podpiram argumente kolega Svetine, naj politika v prihodnje z zakoni ali drugimi predpisi Varuhu človekovih pravic ne nalaga novih pristojnosti brez predhodnega posvetovanja oz. podrobne vsebinske uskladitve. Nenazadnje je pri tem treba upoštevati tudi dejstvo, da je primarna naloga Varuha, da izpolnjuje naloge, ki izvirajo neposredno iz slovenske ustave,« poudarja predsednik IOI. Varuh Svetina ga je namreč seznanil z nedavno situacijo, ko mu je bilo z Zakonom o RTV brez predhodne seznanitve in usklajevanja dodeljeno pooblastilo, da na predlog nevladnih organizacij s področja varstva človekovih pravic v Svet nacionalne radiotelevizije imenuje enega člana.

Po številnih pogovorih, ki jih je imel v tem tednu, je predsednik Field ocenil, da je slovenski institut Varuha človekovih pravic dobro urejen. »Slovenski varuh ima velik mednarodni ugled, s svojim angažmajem pa izkazuje ne le privrženost h krepitvi položaja institucij s področja človekovih pravic, pač pa je iskreno zavezan k spoštovanju dostojanstva in pravic sočloveka,« je jasen Filed. Dejal je, da se strinja z varuhom Svetino, ko pravi, da je na področju človekovih pravic potrebna stalna pozornost, saj vsaka kršitev pravic posameznika zaznamuje in vpliva na kakovost njegovega življenja. »Institucije, kot je slovenska, ki je ustavna kategorija, in druge podobne po svetu, so družbeno izjemno pomembne, saj smo vsi, ki delamo na tem področju zavezani visokim mednarodnim standardom ter nekakšen most med državo in civilno družbo,« je prepričan predsednik Mednarodnega inštituta ombudsmanov.

Ob tem je posebej poudaril pomen uresničevanja priporočil institucij varuhov človekovih pravic. »Slovenski varuh v letnem poročilu za leto 2022, ki je tik pred izidom, opozarja, da ostaja neuresničenih ali delno neuresničenih več kot 100 najbolj aktualnih preteklih priporočil, kar je nesprejemljivo. Ombudsman namreč predstavlja neformalno varstvo človekovih pravic v državi in čeprav njegova priporočila niso pravno obvezujoča, niso nič manj pomembna,« izpostavlja Field. Meni, da so ravno priporočila najpomembnejše orodje institucij ombudsmanov, njihovo uresničevanje pa kaže na stopnjo demokratičnosti in zavezanosti vrednotam spoštovanja človekovih pravic ter dostojanstva v posamezni državi. Z doslednejšim in hitrejšim uresničevanjem priporočil institucij varuhov je namreč po njegovem mnenju mogoče pomembno prispevati k dvigu ravni spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin za vse ljudi. »Če oblast priporočilom oziroma opozorilom ne prisluhne in priporočil ne uresniči, lahko težave eskalirajo. Še več, z uresničevanjem priporočil ombudsmanov države sledijo zavezam, ki so jih sprejele - tudi na področju vladavine prava. Zgolj s splošnim sklicevanjem na človekove pravice, brez odločnosti jih uveljavljati, nobena družba ne more računati na resnični napredek,« je še poudaril gost slovenskega varuha.

Predsednika Fielda sta v spremstvu varuha Svetine sicer sprejeli tudi predsednica Republike Slovenije dr. Nataša Pirc Musar in predsednica Državnega zbora RS mag. Urška Klakočar Zupančič. Z varuhom sta se sestala tudi z ministrico za pravosodje dr. Dominiko Švarc Pipan, z ministrom za Slovence v zamejstvu in po svetu Matejem Arčonom in s predsednikom Komisije za preprečevanje korupcije dr. Robertom Šumijem. Obiskala sta Bled in Piran ter si ogledala Postojnsko jamo.

Predsednik Field se je na širšem delovnem sestanku o vsebini dela in problematiki človekovih pravic v Sloveniji pogovarjal tudi s kolegijem varuha človekovih pravic. Pozornost so namenili promociji koncepta ombudsmana, spodbujanju njegovega razvoja ter aktivnostim na področju mednarodnega sodelovanja in izmenjave izkušenj med državami, kar so glavni cilji IOI. Ta organizacija, katere delo je posvečeno človekovim pravicam in temeljnim svoboščinam in združuje več kot 200 organizacij ombudsmanov iz vsega sveta, je bila sicer ustanovljena leta 1978, v njej pa že od začetka delovanja sodeluje tudi slovenska institucija Varuha človekovih pravic. Od leta 2021 dalje je varuh Peter Svetina tudi eden od direktorjev IOI za Evropo in tudi član svetovnega upravnega odbora IOI, pred dvema tednoma pa je bil izvoljen tudi za podpredsednika Mediteranskega združenja ombudsmanov (AOM). Poleg tega je institucija Varuha januarja 2021 pridobila tudi akreditacijo nacionalne institucije za človekove pravice s statusom A, ki pomeni priznanje, da deluje v skladu z najvišjimi strokovnimi mednarodnimi standardi tovrstnih institucij.

Natisni: