Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Namestniki varuha

Varuha ali varuhinjo izvoli Državni zbor s potrebno dvotretjinsko večino na predlog predsednika države. V skladu z Zakonom o Varuhu človekovih pravic traja mandat varuha šest let z možnostjo ponovne izvolitve za največ še eno mandatno obdobje. Varuh ima lahko najmanj dva in največ štiri namestnike, ki jih na varuhov predlog, prav tako za šest let, imenuje Državni zbor.

Namestniki varuha