Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah

Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah je bil podpisan 16. decembra 1966 New Yorku, veljati pa je začel 3. januarja 1976. V Sloveniji velja od 1. julija 1992 (Uradni list RS, št. 35/92 – MP, št. 9/92).

Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah, podobno kot Mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah, izhaja iz Splošne deklaracije človekovih pravic ter njeno vsebino prevaja v pravno zavezujoče določbe. Zavezuje države pogodbenice k zagotavljanju ekonomskih, socialnih in kulturnih pravic, ki so t. i. druga generacija človekovih pravic.

Pakt določa različne ekonomske, socialne in kulturne pravice, pri čemer je vredno poudariti pravico do samoodločbe, dolžnost države pogodbenice, da nediskriminatorno zagotavlja ekonomske, socialne in kulturne pravice, pravico do dela, pravičnega plačila, varnih delovnih pogojev in periodičnega plačanega dopusta, pravico do ustanavljanja sindikatov in članstva v njih, pravico do socialne varnosti, pravice družine, še posebej mater in otrok, do državne zaščite in pomoči, pravico do ustreznega življenjskega standarda, vključno z ustrezno hrano, obleko in stanovanjem, pravico do izobraževanja ter pravico do udeležbe v kulturnem življenju.

Nadzorni mehanizem

Odbor za ekonomske, socialne in kulturne pravice je nadzorni mehanizem izvajanja Mednarodnega pakta o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah (v nadaljevanju Pakt). V primerjavi z Odborom za človekove pravice ta ni bil ustanovljen neposredno s Paktom, pač pa z resolucijo Ekonomsko-socialnega sveta. Kot predvideva Pakt, naj bi namreč nadzorno funkcijo opravljal kar Ekonomsko-socialni svet, vendar je to vlogo leta 1985 ob sprejetju omenjene resolucije prevzel Odbor za ekonomske, socialne in kulturne pravice.

Odbor sestavlja 18 priznanih pravnih strokovnjakov z visokim moralnim ugledom in priznanim delovanjem na področju človekovih pravic. Preverja izvajanje določb Pakta v državah pogodbenicah, ki v skladu s 16. in 17. členom periodično poročajo o sprejetih ukrepih za izvajanje Pakta in pred odborom zagovarjajo poročilo. Po obravnavi poročila določene države Odbor pripravi sklepne ugotovitve, s katerimi državi pogodbenici svetuje glede nadaljnjih ukrepov za izvajanje obveznosti po in jo po potrebi opozori na kršitve.

Poleg postopka poročanja, izbirni protokol k Mednarodnemu paktu o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah, ki je začel veljati 5. maja 2013, daje Odboru pristojnost za sprejemanje in obravnavo sporočil posameznikov, ki trdijo, da so njihove pravice po Konvenciji bile kršene. Odbor lahko pod določenimi pogoji sproži preiskave o hudih ali sistematičnih kršitvah katere koli ekonomske, socialne in kulturne pravice, določene v Paktu. Odbor tudi obravnava meddržavne pritožbe.

2 - Drugo Poročilo Republike Slovenije (2011) - v angleškem jezik

          2 - Prispevek Koalicije NVO iz Slovenije (2014) - v angleškem jezik

          2 - Prispevek NVO - Amnesty International (2014) - v angleškem jezik

          2 - Prispevek NVO - End All Corporal Punishment of Children (2014) - v angleškem jezik

          2 - Prispevek NVO - IBFAN (2014) - v angleškem jezik

2 - Sklepne ugotovitve Odbora za ekonomske, socialne in kulturne pravice  (2014) - v angleškem jeziku 

1 - Prvo Poročilo Republike Slovenije (2004) - v angleškem jezik

1 - Sklepne ugotovitve Odbora za ekonomske, socialne in kulturne pravice (2006) - v angleškem jeziku

NASLEDNJE POROČANJE:

Odbor za ekonomske, socialne in kulturne pravice pričakuje naslednje poročilo Republike Slovenije do  30. novembra 2019.

Splošni komentarji odbora

Pomembna naloga Odbora je priprava in objava interpretacije posameznih pravic, ki izhajajo iz Pakta, v obliki splošnih komentarjev. Pri tem gre lahko tako za izčrpno interpretacijo posamezne določbe kot tudi za širša, presečna vprašanja.

Splošni komentar št. 24 o državnih obveznostih po Mednarodnem paktu o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah v okviru poslovnih dejavnosti

Splošni komentar št. 22 (2016): O pravici do spolnega in reproduktivnega zdravja

Splošni komentar št. 23 (2016): O pravici do pravičnih in ugodnih delovnih pogojev 

Splošni komentar št. 21:  Pravica vsakogar do sodelovanja v kulturnem življenju

Splošni komentar št. 20: Nediskriminacija v ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah

Splošni komentar št. 19: Pravica do socialne varnosti

Splošna pripomba št. 18: O 6. členu len Mednarodnega pakta o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah

Splošni komentar št. 17: Pravica vsakogar do varstva moralnih in materialnih interesov, ki izhajajo iz katere koli znanstvene, literarne ali umetniške produkcije, katere avtorica ali avtor je

Splošni komentar št. 16: Enaka pravica moških in žensk do uživanja vseh ekonomskih, socialnih in kulturnih pravic (člen 3 Mednarodnega pakta o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah)

Splošni komentar št. 15: Pravica do vode

Splošni komentar št. 14: Pravica do najvišjega dosegljivega standarda zdravja

Splošni komentar št 13: Pravica do izobraževanja

Splošni komentar 12: Pravica do primerne hrane

Splošni komentar 11: Akcijski načrti za primarno izobraževanje

Splošni komentar 10: Vloga nacionalnih institucij za človekove pravice pri zaščiti ekonomskih, socialnih in kulturnih pravic

Splošni komentar št. 7: Pravica do ustreznega bivališča (člen 11 - Prisilne izselitve)

Splošni komentar št. 6: Gospodarske, socialne in kulturne pravice starejših oseb

Splošni komentar št. 5: Invalidi

Splošni komentar št. 4: Pravica do ustreznega stanovanja