Natisni vsebino

Še en primer nepravilnega obravnavanja pritožbe zoper cestninskega nadzornika

27.12.2017 15:20
Kategorija: Aktualni primeri, Sodni in policijski postopki


Cestninski nadzornik je kot pooblaščena uradna oseba DARS d.d. (prekrškovni organ) pobudniku zaradi prekrška po petem odstavku 50. člena Zakona o cestninjenju (ZCestn) izdal plačilni nalog. Pobudnik zoper plačilni nalog sicer ni vložil zahteve za sodno varstvo, je pa na prekrškovni organ naslovil pritožbo, ker je menil, cestninski nadzornik ni ravnal v skladu z zakonom in hkrati je zahteval tudi povračilo povzročene škode. Na njegovo pritožbo mu je po navedbah pobudnika odgovoril kar prekrškovni organ sam, ki njegovim navedbam in odškodninskemu zahtevku ni sledil.

Pozornost Varuha je v tem primeru vzbudila pobudnikova navedba, da je na njegovo pritožbo odgovoril sam prekrškovni organ. O pritožbi zoper cestninskega nadzornika mora namreč, kot to določa četrti odstavek 41. člena ZCestn, odločiti komisija, ki jo določi minister (pristojen za infrastrukturo). Zato smo s poizvedbo pri Ministrstvu za infrastrukturo (MI) preverili, ali so navedbe pobudnika v tem delu točne. Hkrati smo predlagali, da v primeru, če bo MI ugotovilo, da bi o pritožbi pobudnika moral odloči pristojen organ (komisija), o njej tudi odloči.

MI (Direktorat za kopenski promet) je sporočil, da je na vsebino pritožbe, ki jo je podal pobudnik, pobudniku prekrškovni organ podal vse potrebne pravno relevantne informacije, saj so mu bile pojasnjene tako obveznosti cestninskega zavezanca v primeru vožnje po cestninski cesti kot tudi pooblastila cestninskih nadzornikov z navedbo ustreznih pravnih podlag. Poleg tega je MI sporočilo svojo presojo, da je v primeru pobudnika takšno pojasnilo povsem primerno in zadostno, saj ne gre za zadevo, o kateri bi morala odločati komisija, ki jo je imenoval minister, pristojen za promet, za odločanje o pritožbah zoper prekoračitev pooblastil cestninskih nadzornikov.

Varuh se s temi ugotovitvami MI ni mogel povsem strinjati. Ocenil je namreč, da se je pobudnik s svojo vlogo, ki jo je tudi poimenoval "Pritožba", pritoževal nad ravnanjem cestninskega nadzornika, ki ga očitno ni doživljal kot zakonitega. Zato smo MI ponovno seznanili s stališčem Varuha, da bi moral prekrškovni organ pobudnikovo pritožbo skladno s četrtim odstavkom 41. člena ZCestn posredovati komisiji, ki je bila po tem zakonu imenovana prav za ta namen, namesto, da je nanjo odgovoril kar sam, saj je po mnenju Varuha s takšnim ravnanjem prekrškovni organ pobudniku kršil pravico do pravnega varstva. MI je temu mnenju in stališču Varuha sledilo, saj je pobudnikovo pritožbo obravnavala pristojna komisija, ki je nanjo tudi odgovorila.

Obravnavanje pobude je Varuh zaključil z ugotovitvijo, da je bila ta utemeljena. Posredovanje Varuha je bilo upravičeno in uspešno, saj bila pobudnikova pravica do pravnega varstva tudi udejanjena. 6.6-21/2017


Nazaj
Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt