Natisni vsebino

Pomanjkljivo odgovarjanje Varuhu pomeni tudi pomankljivo odgovarjanje državljanom in drugim

23.04.2019 14:35
Kategorija: Gospodarske javne službeObčina Ribnica se po prepričanju Varuha človekovih pravic RS (Varuh) priprave Pravilnika o subvencioniranju stroškov prevoza pitne vode ni lotila z zadostno skrbnostjo, pri tem velja predvsem kritika dolgotrajnosti njegovega sprejemanja, kar je ob upoštevanju zapisa pravice do pitne vode v Ustavi RS nesprejemljivo. Prav tako ni podala nobenih utemeljenih razlogov za takšno ravnanje in to kljub izrecni zahtevi Varuha. Obenem je večkrat z zamudo odgovarjala na Varuhove poizvedbe, do ugotovljenih nekonsistentnosti pa se je pomanjkljivo opredeljevala. S tem je kršila načelo dobrega upravljanja ter ovirala delo Varuha.


 
Varuh je obravnaval pobudo prebivalke zaselka Sveti Tomaž v naselju Velike Poljane v Občini Ribnica (v nadaljevanju Občina), ki si že 23 let prizadeva pridobiti dostop do čiste pitne vode, žal neuspešno. V zaselku je po njenih navedbah trenutno 11 hiš, v njih živi 25 oseb, starih od 6 do 80 let. Za gospodinjstva uporabljajo prebivalci lastne zbiralnike vode oziroma kapnice, kvaliteto vode pa dodatno zmanjšuje neurejena makadamska cesta, s katere se poleti dviga prah zaradi vožnje traktorjev, gradbenih strojev in drugih težjih vozil. Zaradi navedenega morajo krajani pridobivati pitno vodo iz različnih gozdnih izvirov, oddaljenih tudi do 15 km. Glede na navedeno smo na Občino naslovili več poizvedb, na katere smo šele po več urgencah tudi prejeli odgovore.

Povzeto po vseh odgovorih nam je Občina sporočila, da je sredi gradnje Regionalnega vodovoda SORIKO, ki je partnerski projekt občin Kočevje, Sodražica ter Ribnica, po njegovem dokončanju pa bo pričela z manjšimi projekti za zagotovitev oskrbe s pitno vodo, kjer ta še ni zagotovljena. Večkrat je ponovila, da potekajo aktivnosti za pripravo Pravilnika o subvencioniranju stroškov prevoza pitne vode v Občini Ribnica (v nadaljevanju Pravilnik). Ta naj bi natančno določil financiranje prevoza pitne vode. Kot enega izmed ključnih argumentov, zakaj oskrba na območju, kjer prebiva pobudnica, še ni zagotovljena, pa je navedla, da se njena nepremičnina nahaja na območju, ki je v Odloku o občinskem prostorskem načrtu Občine Ribnica (v nadaljevanju OPN Ribnica) opredeljeno kot območje s podrobnejšo namensko rabo SP - površine počitniških hiš, torej ni namenjeno stalni naselitvi.

Odgovori Občine nas niso prepričali. Občino smo opozorili, da ta v več kot letu in treh mesecih od zadnjega obvestila Varuhu (v okviru obravnave druge pobude) ni uspela sprejeti akta, ki bi tozadevno problematiko ustrezno uredil. Občina se kljub vpisu pravice do pitne vode v Ustavo RS v novembru leta 2016 priprave Pravilnika ni lotila z zadostno skrbnostjo. Drži sicer, da konkretnejših zakonodajnih sprememb, ki jih omenjena sprememba Ustave RS zahteva, ni kmalu za pričakovati, to pa Občin ne odvezuje ravnanja v skladu z Ustavo RS. Občina je s tem kršila načelo dobrega upravljanja.

Občina se v svojih odgovorih Varuhu vsebinsko ni opredeljevala do ugotovljenih nekonsistentnosti, ni podala opravičljivih razlogov za svoje ravnanje, ampak je zgolj ponavljala svoja stališča. Večkrat je odgovarjala z zamudo, in sicer so bile potrebne kar štiri urgence Varuha, kar je nesprejemljivo. Na podlagi navedenega smo ravnanje Občine šteli za oviranje našega dela. Povsem upravičeno se nam postavlja vprašanje, kako organi oblasti odgovarjajo državljanom ob videnem odnosu Občine do Varuha? Sicer smo naknadno prejeli sporočilo, da naj bi se župan s pobudnico tudi že osebno pogovoril, kar pozdravljamo. Dvomimo pa, da bi do tega prišlo brez posredovanja Varuha. Pobuda je bila utemeljena. 18.1-3/2018


Nazaj
Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt