Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Neizplačilo odškodnine zaradi škode ob neurju v letu 2005

Pobudnica vse do leta 2008 ni prejela izplačila odškodnine za poškodovano hišo, ki ji jo je leta 2005 povzročil plaz. Prosila nas je za posredovanje na Ministrstvu za okolje in prostor (MOP), ki naj bi zavlačevalo z izplačilom.

Zadevo smo preverili pri MOP. Dobili smo pojasnilo, da je Vlada Republike Slovenije na podlagi Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč, s sklepom z dne 25. 1. 2007 sprejela drugi delni program odprave posledic škode na stvareh zaradi poplav in drugih posledic neurja s točo na območju Slovenije 22. julija in med 21. in 24. avgustom 2005. Z njim so bila zagotovljena sredstva za obnovo objektov lokalne infrastrukture in obnovo objektov v lasti oseb zasebnega prava, med katere je vključenih tudi prvih 145 stanovanjskih stavb. Vendar s sprejetim delnim programom niso bila zagotovljena sredstva proračunske rezerve za obnovo pobudničine stanovanjske stavbe, ker v času priprave programa po prejetih podatkih od upravljavca centralnega registra prebivalcev ni bilo razvidno, da bi na dan nesreče kdo prebival v stavbi na naslovu pobudnice. To je bil pogoj za izvedbo postopka dodelitve sredstev. Tudi pobudnica je v odgovoru na njihov dopis z dne 26. 5. 2006, s katerim so jo pozvali na dopolnitev za pridobitev potrebnih podatkov za pripravo programa, navedla, da prebiva oz. je na dan nesreče prebivala na drugem naslovu. Po sprejetju programa pa je bilo ugotovljeno, da je šlo za napako v dostavljenih podatkih iz centralnega registra prebivalcev in da pobudnica le začasno prebiva na drugem naslovu. S predlogom končnega programa odprave posledic škode na stvareh zaradi poplav in drugih posledic neurja s točo na območju Slovenije 22. julija in med 21. in 24. avgustom 2005, ki je v postopku potrjevanja, je načrtovana zagotovitev sredstev tudi za obnovo preostalih objektov, med katere je vključena tudi pobudničina stanovanjska stavba. Varuhovo posredovanje je bilo utemeljeno. 7.0-26/2008

Natisni: