Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Javni poziv za zbiranje prijav za izbor koordinatorja zagovornikov otrok na območju Notranjske, Krasa in južne Primorske

Na podlagi 4. člena Splošnega akta o načinu izvajanja zagovorništva otrok, organizaciji zagovorništva, vključitvi otroka v zagovorništvo ter nalogah, sestavi in načinu dela strokovnega sveta (Uradni list RS, št. 44/18, 4/20 in 13/21) Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (v nadaljevanju: Varuh) objavlja

JAVNI POZIV

za zbiranje prijav za izbor koordinatorja zagovornikov otrok na območju Notranjske, Krasa in južne Primorske:

 1. Naziv in sedež naročnika: Varuh človekovih pravic Republike Slovenije, Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana, elektronski naslov: zagovornistvo-otrok@varuh-rs.si.
 2. Predmet zbiranja prijav: Varuh išče novega koordinatorja, za območje Notranjske, Krasa in Južne Primorske, kar v zagovorništvu predstavlja eno območje. Prednost pri izbiri imajo kandidati s stalnim prebivališčem na tem območju.
 3. Način dela: Območni koordinator v sodelovanju z Varuhom vodi in usmerja delo zagovornikov na svojem območju. Od prijavljenih kandidatov se pričakuje ustrezna strokovna usposobljenost, pripravljenost na timsko sodelovanje ter redno usposabljanje in izpopolnjevanje.

Delo območnega koordinatorja je prostovoljno in častno ter ne predstavlja delovnega razmerja, pripada pa mu nagrada in povrnitev potnih stroškov.

 1. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kanadidati za koordinatorja:

Kandidati morajo izpolnjevati pogoje, ki jih določa 4. člen Splošnega akta o načinu izvajanja zagovorništva otrok, organizaciji zagovorništva, vključitvi otroka v zagovorništvo ter nalogah, sestavi in načinu dela strokovnega sveta (Uradni list RS, št. 44/18 in 4/20, v nadaljevanju: Splošni akt) (priloga javnega poziva).

 1. Merila za izbiro koordinatorja:

Izbirni postopek, način sodelovanja z Varuhom in naloge območnega koordinatorja zagovornikov otrok so opredeljene v Splošnem aktu, Konceptu zagovorništva otrok in Pravilniku o postopku izbire koordinatorja zagovornikov otrok, ki so objavljeni na spletni strani Varuha, pod zavihkom Zagovorništvo otrok.

 1. Ostali pogoji: Z izbranimi kandidati bodo opravljeni osebni razgovori na sedežu Varuha, Dunajska c. 56, v Ljubljani. Izbrani kandidat bo z delom začel najkasneje s 1. 6. 2021, usposabljanja, ki ga določa 4. člen Splošnega akta, pa se mora udeležiti jeseni 2021 in bo potekalo v Ljubljani.
 2. Popolne prijave (življenjepis, iz katerega je razvidno, ali kandidat izpolnjuje predpisane pogoje, izjava o izpolnjevanju pogojev, motivacijsko pismo, morebitna priporočila) sprejemamo po elektronski pošti na naslov zagovornistvo-otrok(at)varuh-rs.si do vključno 19. 4. 2021.
 3. Za morebitne dodatne informacije in pojasnila o vsebini javnega poziva lahko pokličete na tel. št. 030 720 225 (med 10.00 in 12.00 uro). Varuh si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega izmed prijavljenih kandidatov.
 4. Uporabljeni izrazi v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.


****************************************

Priloga:

SPLOŠNI AKT O NAČINU IZVAJANJA ZAGOVORNIŠTVA OTROK

(Uradni list RS, št. 44/18 z dne 29. 6. 2018)

Na podlagi šestega odstavka 25.a člena Zakona o Varuhu človekovih pravic (uradno prečiščeno besedilo – ZvarCP – UPB2, Uradni list RS, št. 69/17) je Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Varuh) sprejel

S P L O Š N I   A K T

o načinu izvajanja zagovorništva otrok, organizaciji zagovorništva, vključitvi otroka v zagovorništvo ter nalogah, sestavi in načinu dela strokovnega sveta

4. člen
(izpolnjevanje pogojev za koordinatorja)

Koordinator je oseba, ki organizira in vodi primere zagovorništva na posameznem območju, določenem z mrežo zagovornikov.
Varuh izbere koordinatorja na podlagi javnega poziva.
Za koordinatorja je lahko izbrana oseba, ki:

 • je državljan Republike Slovenije;
 • je poslovno sposobna;
 • ji ni odvzeta starševska skrb;
 • ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja;
 • zoper njo ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
 • ima končano najmanj višješolsko izobrazbo;
 • ima najmanj 10 let delovnih izkušenj na področju dela z otroki in starši;
 • je opravila usposabljanje za kandidate za zagovornike otrok v roku enega leta od izbire;
 • je zaupanja vredna oseba;
 • je pripravljena redno sodelovati z Varuhom na način, kot določajo predpisi s področja zagovorništva ter se udeleževati izpopolnjevanja in usposabljanja, ki ga ta organizira;
 • ima zagotovljen lasten prevoz za terensko delo;
 • ni drugih zadržkov, ki bi vzbujali dvom, da bo delovala v največjo korist otrok.

Koordinator in Varuh določita medsebojne pravice in obveznosti z dogovorom, ki ga skleneta za obdobje treh let.
Če koordinator ne izpolnjuje več pogojev iz tretjega odstavka tega člena, Varuh odstopi od dogovora in ga razreši.
Če koordinator ne želi ali ne more več opravljati svojih nalog, o tem takoj pisno obvesti Varuha in svoje delo zaključi v roku treh mesecev oziroma po predaji nalog novemu koordinatorju.
Novi koordinator deluje določen čas pod vodstvom mentorja, po možnosti prejšnjega koordinatorja. Mentorja določi Varuh.

 

Natisni: