Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Zaradi založene pritožbe več mesecev brez denarne socialne pomoči

Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je obrnila pobudnica, ki je navajala dolgotrajno odločanje o svojih dveh pritožbah, vloženih zoper zavrnilni odločbi o pravici do denarne socialne pomoči.

Varuh je za pojasnila v zadevi zaprosil pristojni center za socialno delo (CSD), ki je sporočil, da je bilo o prvi pritožbi (medtem) že odločeno. Glede druge zavrnilne odločbe pa je odgovoril, da se pobudnica zoper njo ni pritožila.

S prejetimi pojasnili smo seznanili pobudnico, ki je vztrajala, da je pritožbo vložila in nam poslala fotokopijo potrdila, da je pred tremi meseci oddala priporočeno pisemsko pošiljko, naslovljeno na CSD. Varuh se je zato znova obrnil na CSD z vprašanjem, kako je z navedeno pošiljko postopal.

CSD je znova pregledal spisovno dokumentacijo in ugotovil, da je bila pobudničina pritožba pomotoma knjižena v neko drugo njeno zadevo. Po ugotovitvi napake je pritožbo obravnaval, ugotovil, da je utemeljena ter izdal novo odločbo, s katero je pobudnici za obdobje štirih mesecev priznal pravico do denarne socialne pomoči, pravico do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje in pravico do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev. Denarna sredstva so ji bila v enkratnem znesku nakazana za nazaj.

Pobudo Varuhu smo šteli za utemeljeno. Denarna socialna pomoč je namreč pomoč, s katero se zagotavljajo sredstva v višini, ki omogoča preživetje. Za njeno učinkovitost je torej ključno, da jo upravičenec prejme takrat, ko je do nje upravičen in jo potrebuje, ne pa zaradi napake centra za socialno delo šele več mesecev kasneje za nazaj. 9.5-55/2020

Natisni: