Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Zaradi 1,30 evra ob izredno denarno socialno pomoč

Seznanjeni smo bili s primerom pobudnika, ki mu je center za socialno delo zavrnil vlogo za izredno denarno socialno pomoč, saj ni izkazal namenske porabe predhodno dodeljene tovrstne pomoči.

Pobudnik je namreč prejel 570 evrov pomoči, namensko porabo pa je izkazal »le« za 568,70 evrov. Preostali del sredstev, v višini 1,30 evrov, bi zato moral v roku, ki ga določa zakon, vrniti v proračun RS. Ker tega ni storil, je izgubil pravico do izredne denarne socialne pomoči za 14 mesecev po mesecu prejema izredne denarne socialne pomoči.

Varuh meni, da tovrstni primeri niso primerno zakonsko urejeni, saj gre za očitno nesorazmernost med opustitvijo dolžnega ravnanja in posledico (sankcijo). Takšna ureditev je tudi v nasprotju z načelom pravičnosti. Ni pravično na nek način obravnavati in sankcionirati  prejemnike izredne denarne socialne pomoči, ki odobrene pomoči ne porabijo namensko ali centru za socialno delo ne dostavijo nobenih dokazil in tiste, ki izredno denarno socialno pomoč dejansko namensko porabijo in v roku predložijo dokazila, pride pa do razhajanj nekaj evrov med višino odobrene pomoči in porabljenimi sredstvi. Strokovni delavci bi morali imeti možnost na manjša razhajanja opozoriti upravičenca in ga sankcionirati šele, če tudi po opozorilu ne bi utemeljil namenske porabe sredstev.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti se je na naše opozorilo odzvalo in, v izogib primerom zavrnitve izredne denarne socialne pomoči zaradi nenamenske porabe le-te oziroma ne porabe ali ne predložitve dokazil v zakonsko določenem roku, vsem centrom za socialno delo poslalo okrožnico in svetovalo določene "varovalke" pred in po dodelitvi izredne denarne socialne pomoči.

Centrom za socialno delo je svetovano, da so pri obravnavi vlog pozorni, če bo stranka za dodeljena sredstva za namen in v višini, za katero je zaprosila, namensko porabo lahko dokazala. Pozorni naj bodo tudi v primerih zdravstvenih težav stranke oziroma njenih težav v duševnem zdravju, ki lahko vplivajo na njen spomin oziroma zmožnost dokazovanja in kjer se je z dodelitvijo v funkcionalni obliki mogoče izogniti neuspešnemu dokazovanju namenske porabe. Predložena dokazila o namenski porabi pomoči naj bi centri za socialno delo pregledali takoj oziroma v najkrajšem možnem času in stranko opozorili, če dokazila niso ustrezna oziroma so pomanjkljiva ter jo v primeru, ko sredstev, iz utemeljenih razlogov, ni porabila v roku 30 dni, opozorili na možnost vložitve predloga za vrnitev v prejšnje stanje; v primerih, ko je stranka izredno denarno socialno pomoč sicer namensko in v zakonsko določenem roku porabila, vendar ne v celoti, pa opozorili, da mora preostanek sredstev vrniti v proračun RS v 45 dneh po prejetju pomoči. 3.5-70/2015

Natisni: