Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Premestitev v drugo zdravstveno ustanovo ni isto kot odpust iz nje


Pobudnik je bil zaradi prisilne hospitalizacije sprejet v Psihiatrično kliniko Ljubljana (PKL) 13. 6. 2014. O njegovem sprejemu je bilo še isti dan na podlagi določil Zakona o duševnem zdravju (ZDZdr) obveščeno Okrajno sodišče v Ljubljani, ki pa je postopek po 16. 6. 2014 opravljenem naroku ustavilo. Istega dne je namreč sodišče prejelo obvestilo, da je bil pobudnik odpuščen iz zdravstvene organizacije.

Na podlagi razpoložljivih podatkov smo ugotovili, da obvestilo PKL sodišču ni bilo točno oziroma je bilo lahko celo zavajajoče. Dne 15. 6. 2014 je bil pobudnik namreč res odpuščen iz PKL, vendar ne zaradi odpusta iz zdravstvene organizacije (kar bi po našem prepričanju pomenilo, da je zdravljenje zaključeno in se pacient odpusti v domačo nego in oskrbo), temveč zaradi premestitve v Psihiatrično bolnišnico Begunje (PB Begunje). Iz dokumentov, s katerimi smo razpolagali, tako nismo mogli ugotoviti, da bi prišlo do dejanske prekinitve zadržanja pobudnika v zdravstveni ustanovi. Zato smo že na tej podlagi menili, da bi bilo pravilneje, da bi PKL sodišče obvestila o premestitvi pacienta v drugo zdravstveno organizacijo (in ne o odpustu), kar bi pomenilo, da bi lahko Okrajno sodišče v Ljubljani samo nadaljevalo in zaključilo postopek ter odločilo o zadržanju in sicer v rokih, ki jih določa za odločitev ZDZdr ali pa, da bi spis odstopilo krajevno pristojnemu Okrajnemu sodišču v Radovljici, katerega bi v tem primeru ravno tako vezali že omenjeni roki.

V tej zvezi smo se zato obrnili na PKL in zahtevali pojasnilo o razlogih, zaradi katerih PKL sodišče ni posebej obvestila (tudi) o premestitvi pobudnika v drugo zdravstveno ustanovo. Prosili smo za obvestilo o ukrepih, ki jih namerava PKL sprejeti, da do takšnih primerov ne bi več prišlo.

PKL je pojasnila, da mora vsaka bolnišnica sama začeti postopek za prisilno hospitalizacijo pred pristojnim sodiščem, zato sodišča ni obveščala o premestitvi pobudnika, temveč o njegovem odpustu. Hkrati je PKL pojasnila, da bo glede na predlog Varuha razmislila o spremembi obrazca, s katerim se sodišče obvešča o prenehanju zadržanja na oddelku pod posebnim nadzorom (Obvestilo o prenehanju zadrževanja na zaprtem oddelku).

Upoštevajoč navedeno po naši presoji ravnanje PKL v konkretnem primeru ni bilo povsem ustrezno, zato smo šteli pobudo za utemeljeno. V primeru, ko je sicer res prišlo do odpusta pobudnika iz PKL, ne pa očitno tudi prekinitve zadržanja zaradi prisilne hospitalizacije, saj je bil iz enega oddelka pod posebnim nadzorom zgolj premeščen v drug tovrstni oddelek v drugi bolnišnici, bi bilo po naši presoji pravilneje in tudi nujno zaradi celovitega informiranja sodišča, da bi bolnišnica sodišče obvestila, da je bil pobudnik res odpuščen iz ene zdravstvene organizacije, vendar zgolj zaradi premestitve v drugo. Le s takšno vsebino obvestila bi bolnišnica sodišče seznanila, da dejansko do prekinitve zadržanja ni prišlo. Z našimi stališči smo seznanili PKL, da ustrezno ukrepa, da do takšnih nepravilnosti v prihodnje ne bi več prišlo. Ob tem pa smo že pozdravili njeno pripravljenost, da obrazce za obveščanje sodišča ustrezno prilagodi. 2.3-14/2014

Natisni: