Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Potreba po doslednem izvajanju pojasnilne dolžnosti tudi pri ukrepih aktivne politike zaposlovanja

Varuh človekovih pravic RS (v nadaljevanju Varuh) je obravnaval pobudo, s katero nas je pobudnik obvestil, da je Zavod RS za zaposlovanje (v nadaljevanju ZRSZ) dvakrat zavrnil ponudbo njegove potencialnega delodajalca za usposabljanje na delovnem mestu. Prva ponudba delodajalca je bila zavrnjena, ker je delodajalec v ponudbo napisal, da bo pobudnik drugi in tretji mesec samostojno prevajal iz nemščine in angleščine v slovenščino. Tako pobudniku in delodajalcu je bilo jasno, da program usposabljanja na delovnem mestu predpisuje minimalno 30 urno prisotnost mentorja vsak mesec. Delodajalec bi kot mentor pregledal pobudnikove prevode in bi bil vsak mesec tudi prisoten. Pobudnik se je po pojasnila glede zavrnitve obrnil na ZRSZ, njegova svetovalka pa mu je pojasnila, da bi moral delodajalec v ponudbi napisati, da vse, kar bo delal, mora delati pod nadzorom in kontroli mentorja ter da naj poda novo ponudbo. Pobudnikov potencialni delodajalec je novo ponudbo sestavil v skladu z napotki ZRSZ, kljub temu pa je bila tudi ta zavrnjena. Zaradi ponovne zavrnitve se je pobudnik ponovno zglasil pri svoji svetovalki. Rečeno mu je bilo, da bo komisija drugo ponudbo delodajalca ponovno obravnavala in svojo odločitev sporočila delodajalcu. Zaradi navedenih komplikacij je po navedbah pobudnika delodajalec odstopil od svoje ponudbe za usposabljanje na delovnem mestu. Glede na navedeno je Varuh na ZRSZ naslovil več poizvedb, na katere je ta tudi odgovoril.

Povzeto iz celotne korespondence med ZRSZ in Varuhom izhaja sicer različno tolmačenje pojma samostojnega dela in njegovega pomena pri doseganju cilja usposobljenosti za delo, različno razumevanje delodajalčevega opisa delovnih nalog ter statusa deležnikov v postopku dodeljevanja ukrepov aktivne politike zaposlovanja (APZ). Kot ključno kršitev, ki jo je v danem primeru ugotovil Varuh, pa gre izpostaviti nezadostno pojasnjevanje vseh potrebnih pogojev, ki jih mora izpolnjevati tako delodajalec kot brezposelna oseba, s strani ZRSZ. Tako iz prvega, kot iz drugega obvestila o nesprejemu ponudbe namreč ni razvidno, kako je ZRSZ sprejel takšen sklep. Iz obrazložitve ni razviden kriterij dodeljevanja točk po posameznih kategorijah, ni referenčnih vrednosti, so le trditve, ki ne omogočajo preverjanja odločitve oblastnega organa. Prav tako pa so bila pojasnila ZRSZ, ki jih je naknadno prejel pobudnik, očitno pomanjkljiva, saj je bila druga ponudba zavrnjena tudi zaradi neizpolnjevanja pogojev, katerim pobudnik ni zadoščal že ob podaji prve ponudbe delodajalca. O tem je bil ZRSZ seznanjen, pobudnika oziroma njegovega delodajalca pa ni obvestil ter mu kljub temu svetoval oddajo nove ponudbe, ki je bila, kot rečeno zavrnjena.

Pobudo smo šteli za utemeljeno. Po mnenju Varuha je ZRSZ kršil načelo pravičnosti in dobrega upravljanja tako, da je nedosledno izvajal svojo pojasnilno dolžnost, svojo odločitev utemeljil na nepreverljivi obrazložitvi iz obvestila o nesprejemu ponudbe ter vsebinsko utemeljitev podal v nasprotju z namenom, ki naj bi ga instrumenti APZ. Varuh ugotavlja ponavljajoči se vzorec v pobudah številnih državljanov, tako glede zatrjevanih kršitev pred ZRSZ kot pred drugimi organi. Po temeljiti presoji Varuh meni, da bistvo težav številnih državljanov z organi oblasti predstavlja nedosledno izvajanje pojasnilne dolžnosti organov oblasti. Na ZRSZ smo naslovili sprejem ustreznih ukrepov, ki bodo zagotovili dosledno izvajanje pojasnilne dolžnosti na vseh ravneh in v vseh fazah stika uradne osebe s stranko.

V odzivnem sporočilu ZRSZ Varuhu sporoča, da je bil izveden sestanek s koordinatorji APZ, kjer je ZRSZ koordinatorje seznanil z našimi ugotovitvami in predlogi s poudarkom na izvajanju pojasnilne dolžnosti glede obrazložitve zavrnitev, če ponudnik na javne povabilu ne uspe. Prav tako so bili strokovni delavci in člani strokovnih komisij opozorjeni na dosledno spoštovanje temeljnih načel ZUP (materialne resnice, zaslišanja strank in varstva pravic strank), zagotovljeno je bilo intenzivnejše obveščanje in informiranje delodajalcev kot šibkejše stranke ter uvedba notranjega monitoringa.

Odziv ZRSZ Varuha sprejema kot ustrezen. Problematiko bomo aktivno spremljali še naprej. 11.0-2/2018


Natisni: