Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Po posredovanju Varuha se je Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije pobudniku opravičilo za nenamerno napako

Sodno kladivce

V skladu z načelom dobrega upravljanja je prav, da se organ za napake, za odpravo katerih ni predpisanih posebnih pravnih sredstev, prizadetemu vsaj opraviči.

* * *

Na Varuha se je za pomoč obrnil pobudnik, ki na svoja vprašanja, zastavljena Vrhovnemu državnemu tožilstvu Republike Slovenije (VDT RS), ni prejel zadovoljujočega odgovora. V odgovoru, ki ga je prejel na enega od svojih dopisov VDT RS, je slednje namreč neutemeljeno zapisalo, da ga je v postopku zastopal pooblaščenec, v zvezi z razlogi, ki so privedli do izločitve postavljene izvedenke, pa naj bi prejel celo več nasprotujočih si pojasnil VDT RS.

V odgovoru na poizvedovanje Varuha, ki ga je VDT RS poslalo tudi pobudniku, je VDT RS sporočilo, da je pobudniku že pred posredovanjem Varuha obrazložilo navedbe tožilstva glede izločitve prvotne izvedenke in se mu za morebitni nesporazum, da je njeno izločitev zahteval sam, tudi opravičilo. Poleg tega je sporočilo, da je VDT RS v enem izmed odgovorov pobudniku napačno zapisalo, da je v postopku sodeloval s pomočjo svojega pooblaščenca, saj dejansko ni imel pooblaščenega odvetnika; hkrati se je pobudniku za to nenamerno napako tudi opravičilo.

VDT RS je omenjeno nenamerno napako potrdilo po posredovanju Varuha, zato je Varuh pobudo presodil za utemeljeno. 15.1-7/2020Natisni: