Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Odpravljanje prezasedenosti Enote za forenzično psihiatrijo Oddelka za psihiatrijo UKC Maribor

Varuh je že nekajkrat opozoril na problematiko prezasedenosti Enote za forenzično psihiatrijo Oddelka za psihiatrijo UKC Maribor (Enota), kot tudi na druge težave, s katerimi ste Enota sooča vse od začetka njenega delovanja. Pri reševanju le-te sam tudi aktivno sodeluje. Socialno varstveni zavod Hrastovec (Zavod) pa je Varuha v maju 2014 seznanil, da je v Zavodu na podlagi sklepa Okrajnega sodišča na Vrhniki opr. št. Pr 6/2013 z dne 13. 8. 2013 za čas enega leta, torej do 13. 8. 2014, nameščen poimenovani oskrbovanec. Med tem časom je zoper imenovanega tekel kazenski postopek, ki se je končal s sklepom opr. št. IV K 46032/13 z dne 28. 2. 2014, s katerim mu je bil izrečen varnostni ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja in varstva v zdravstvenem zavodu (varnostni ukrep). Sklep je postal pravnomočen 29. 3. 2014. Zavod je izpostavil, da je imenovani kljub temu še vedno nastanjen v Zavodu, saj ga je Enota, ki je za sedaj edini zdravstveni zavod, pristojen za izvrševanje varnostnega ukrepa[1], z dopisom z dne 24. 4. 2014 obvestila, da sprejem pacienta zaradi izvrševanja varnostnega ukrepa zaradi prezasedenosti Enote ni možen. Zavod je za izvršitev zgoraj navedenega sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani (sodišče) pri slednjem že posredoval z dopisom z dne 29. 4. 2014, nanj pa se je obrnil tudi Varuh. Sodišče je sporočilo, da si prizadeva za čimprejšnjo namestitev imenovanega v Enoto, vendar ga ta zaradi prezasedenosti ne more sprejeti, kar se sodišču (enako kot Zavodu in Varuhu) ne zdi sprejemljivo.

 

Z namenom čimprejšnje rešitve tega in drugih podobnih primerov se je Varuh po prejemu odgovora sodišča  obrnil neposredno na Vlado RS ter na pristojna ministrstva, svojo poizvedbo pa je v vednost posredoval tudi drugim pristojnim državnim organom. Poudaril je, da je kljub težavam s prezasedenostjo, v skladu s 151. členom Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS-1) v zvezi s prvim odstavkom drugega člena Pravilnika o izvrševanju varnostnih ukrepov obveznega psihiatričnega zdravljenja in varstva v zdravstvenem zavodu, obveznega psihiatričnega zdravljenja na prostosti in obveznega zdravljenja alkoholikov in narkomanov za izvršitev varnostnega ukrepa po 70a. členu KZ-1 pristojna le Enota. Ker se varnostni ukrep v izpostavljenem primeru kljub pozivu sodišča ni začel izvrševati, je tudi Varuh pritrdil ugotovitvi predsednika Okrožnega sodišča v Ljubljani, da pri izvrševanju varnostnega ukrepa po 70a. členu KZ-1 obstajajo resne težave. Pri tem je presežena kapaciteta Enote očitno le eden izmed vzrokov. To pa je nedopustno, saj gre za kršitev pravice do zdravstvenega varstva in nespoštovanje pravnomočne in izvršljive odločitve sodišča. Poleg tega že samo dejstvo, da je bil varnostni ukrep obveznega zdravljenja izrečen, kliče po njegovem čimprejšnjem izvrševanju in to tako v javnem interesu, kot tudi v interesu osebe, ki je storila kaznivo dejanje zaradi svojega bolezenskega stanja. Neizvajanje varnostnega ukrepa zatorej zanika pravico (ki je ob izrečenem ukrepu tudi dolžnost) bolnika, da se zdravljenje prične nemudoma izvrševati. Varnostni ukrep obveznega zdravljenja je namreč predvsem kurativni ukrep, katerega vsebina je predvsem v medicinskem obravnavanju storilca.

 

Res je tudi, da nastalega položaja v obravnavani zadevi (kot je ugotavljalo tudi sodišče samo) ne more rešiti sodišče. Tudi sami smo presodili, da lahko pripomoremo k njegovemu reševanju le s tem, da nanj (znova) opozorimo pristojno ministrstvo in Vlado RS ter predlagamo takojšen pristop k njegovemu reševanju. Ob tem ne gre prezreti, da je za izvrševanje varnostnega ukrepa, kot je že omenjeno, pristojna izključno in le Enota. Varuh zato poudarja, da je še posebej pomembno, da se izrečeni varnostni ukrepi po 70a. členu KZ-1 začnejo izvrševati takoj, ko je sklep, s katerim jim je ta izrečen, izvršljiv, saj osebe, ki jim je takšen ukrep izrečen, sicer niso deležne takojšnjega in nujno potrebnega zdravljenja, kar je ne nazadnje tudi njihova pravica. To pa je v obravnavanem primeru lahko (kot kratkotrajna rešitev) terjalo tudi premestitev (in s tem sprostitev prostega mesta) kakšne osebe, ki se je takrat zdravila v Enoti in ni imela izrečenega varnostnega ukrepa, v drugo ustrezno zdravstveno ustanovo, saj je za sedaj Enota edina zdravstvena ustanova, ki je pristojna izvajati varnostni ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja. Vlado RS, Ministrstvo za zdravje ter Enoto smo zato pozvali, da preučijo mnenje Varuha ter nemudoma sprejmejo ukrepe, na podlagi katerih se bo izrečen varnostni ukrep po 70a. členu KZ-1 v tem in vseh drugih primerih lahko ustrezno izvrševal.

 

Vlada RS je sporočila, da je od Ministrstva za zdravje zahtevala takojšen pristop k reševanju izpostavljene problematike s tem, da je ministrstvo pozvala, da preuči dopis Varuha in pripravi predlog stališča Vlade. Posledično (predpostavljamo) je Vlada RS na dopisni seji 10. 7. 2014 sprejela Aneks 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2014 za storitve v zdravstvu, ki med drugim prinaša širitev dejavnosti forenzične psihiatrije z dodatnimi finančnimi sredstvi psihiatričnemu oddelku UKC Maribor, kar naj bi povečalo zmogljivost Enote. Enota se je na dopis Varuha odzvala s pojasnilom, da bo po predvideni širitvi Enote na voljo dodatnih 36 postelj, skupno torej 66. Enota pa pričakuje tudi postopne kadrovske okrepitve.

 

Po zadnjih informacijah, ki jih je Varuh prejel ob obisku Enote 12. 12. 2014 (ki ga je Varuh opravil v svojstvu pooblastil, ki jih ima kot Državni preventivni mehanizem) naj bi z novim letom Enota pridobila (le) 18 dodatnih postelj, zato je ocena o tem, ali bodo težave s prezasedenostjo Enote odpravljene, še negotova.

 


[1] Drugi člen Pravilnika o izvrševanju varnostnih ukrepov obveznega psihiatričnega zdravljenja in varstva v zdravstvenem zavodu, obveznega psihiatričnega zdravljenja na prostosti in obveznega zdravljenja alkoholikov in narkomanov v prvem odstavku namreč določa:

" (1) Varnostni ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja in varstva v zdravstvenem zavodu izvršuje Enota za forenzično psihiatrijo Oddelka za psihiatrijo Univerzitetnega kliničnega centra Maribor (v nadaljnjem besedilu: Enota za forenzično psihiatrijo)."

Natisni: