Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Odločanje o pritožbi zoper sklep o ustavitvi izvrševanja varnostnega ukrepa

Odločanje o pritožbi zoper sklep o ustavitvi izvrševanja varnostnega ukrepa bi moralo biti hitro

 

Enota za forenzično psihiatrijo Oddelka za psihiatrijo UKC Maribor (Enota) nas je v aprilu 2014 seznanila, da je poimenovanemu obsojencu Okrožno sodišče v Ljubljani s sklepom opr. št. II Ks 62641/2012 z dne 31. 1. 2014 ustavilo izvrševanje varnostnega ukrepa obveznega psihiatričnega zdravljenja in varstva v zdravstvenem zavodu, vendar je bil imenovani še po več mesecih še vedno nameščen v Enoti, ker navedeni sklep ni bil pravnomočen. Ob tem je Enota izpostavila, da to dejstvo med drugim predstavlja nepotrebno obremenitev za že tako konstantno prezasedeno Enoto.

 

Varuh je s poizvedbo pri Okrožnem sodišču v Ljubljani želel preveriti razloge, zaradi katerih je bil imenovani obsojenec nameščen v zdravstvenem zavodu (Enoti) še več mesecev po izdaji zgoraj navedenega sklepa sodišča, kot tudi kako in kdaj bo (oziroma je bilo) odločeno o domnevni pritožbi zoper navedeni sklep.

 

Sodišče je sporočilo, da se je zoper sklep o ustavitvi izvrševanja varnostnega ukrepa v izpostavljenem primeru pritožila zagovornica obsojenca. O njeni pritožbi je odločilo Višje sodišče v Ljubljani 28. 5. 2014 tako, da jo je s sklepom opr. št. II Kp 62641/2012 zavrnilo kot neutemeljeno. Sodišče je ta sklep skupaj s kazenskim spisom prejelo 10. 6. 2014, obsojenec pa je sklep prejel 13. 6. 2014. S tem je postal sklep tudi izvršljiv. Sodišče je še pojasnilo, da je bilo hkrati z ustavitvijo izvrševanja varnostnega ukrepa odločeno, da se preostanek izrečene kazni zapora izvrši v zavodu za prestajanje kazni zapora, zato ni bilo pogojev, da bi bil obsojenec iz zdravstvenega zavoda odpuščen še pred pravnomočnostjo sklepa. Sodišče je ob tem ugotovilo, da v izpostavljenem primeru niso bile kršene pravice obsojenca, saj se mu celoten čas, ki ga je prestal v zdravstvenem zavodu, všteje v čas, za katerega mu je izrečena zaporna kazen. Ob tem pa sodišče z vidika varstva pravic obsojenca in zaščite njegovega celostnega položaja tudi sicer šteje njegovo namestitev v zdravstvenem zavodu za bolj ugodno, kot prestajanje kazni v zavodu za prestajanje kazni zapora.

 

Glede na takšna pojasnila sodišča v izpostavljenem primeru Varuh sicer ni ugotovil pogojev za njegovo nadaljnje posredovanje, saj je obsojenec od izvršljivosti zgoraj navedenega sklepa dalje očitno prestajal izrečeno zaporno kazen v zavodu za prestajanje kazni zapora. Kljub temu pa se lahko Varuh z navedeno ugotovitvijo sodišča, da v izpostavljenem primeru niso bile kršene pravice obsojenca, strinja le s pridržkom: sodišče je namreč ob takšnem zaključku očitno prezrlo dejstvo, da je obsojenec zaradi večmesečnega odločanja o pritožbi zagovornice v Enoti zasedal mesto nekomu, ki zaradi prezasedenosti Enote na zdravljenje zato ni mogel biti sprejet. Varuh se namreč ob svojem delu srečuje tudi s takšnimi primeri.

 

S predstavitvijo tega primera želi Varuh opozoriti na potrebnost hitrega odločanja o morebitni pritožbi zoper sklep o ustavitvi varnostnega ukrepa obveznega psihiatričnega zdravljenja v zdravstvenem zavodu, torej v primerih, kot je ta. 2.8-10/2014

 

Natisni: