Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Nepravilnosti v komunikaciji centra za socialno delo

Kršitelj: CSD BREŽICE
Kršitev: 02. člen Ustave RS - Slovenija je pravna in socialna država.
Priporočilo: Centri za socialno delo morajo svoje pristojnosti pojasnjevati v okviru določil področne zakonodaje.

Na Varuha se je obrnila pobudnica, skrbnica varovanca, ki je nameščen v socialno varstvenem zavodu v Sloveniji. Pobudnica nam je sporočila, da je za svojega varovanca uredila institucionalno varstvo v domu za starejše na Hrvaškem. Menila je, da je institucionalno varstvo v hrvaški ustanovi ustrezno, kvalitetno pa tudi cenovno ugodno, saj naj bi bila oskrbnina v izbranem domu za starejše več kot polovico cenejša kot v Sloveniji.  Pobudnica je za soglasje k premestitvi zaprosila pristojni center za socialno delo, ki naj bi izdajo soglasja zavrnil in pobudnici povedal, da bo v primeru premestitve brata v dom za starejše na Hrvaškem nemudoma razrešena kot skrbnica.

Varuh se je po pojasnila obrnil na pristojni center za socialno delo, ki nam je pojasnil pretekle izkušnje s premestitvijo varovanca. Center za socialno delo nam je sporočil tudi, da so skrbnico opozorili, da se mora skrbnik o vseh pomembnejših odločitvah v zvezi z varovancem, kar premestitev v dom za starejše na Hrvaškem zagotovo je, najprej posvetovati s centrom za socialno delo; v kolikor skrbnica tega ne bi upoštevala, jo center za socialno delo kot skrbnico lahko razreši.

Po preučitvi dopisa je Varuh centru za socialno delo posredoval mnenje, v katerem smo zapisali, da so glede na pretekle izkušnje s premestitvijo varovanca ravnali ustrezno, da pa kljub temu ugotavljamo, da je pri komunikaciji s skrbnico prišlo do nepravilnosti. Varuh namreč meni, da centri za socialno delo nimajo zakonske podlage za opozorilo o obveznosti posvetovanja skrbnika s centrom za socialno delo. Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, ki je veljal v času obravnave primera, je namreč pod določenimi pogoji določal obveznost posvetovanja skrbnika z varovancem, ne pa tudi dolžnosti posvetovanja s centrom za socialno delo. Ocenili smo, da tovrstna opozorila skrbniki lahko upravičeno razumejo kot grožnjo, kar lahko vodi v poslabšanje odnosov med vsemi deležniki in prizadene tudi varovanca. Pomoč, ki jo center za socialno delo v okviru svojih nalog lahko nudi skrbniku, ne sme pomeniti njegove obveznosti v smislu pridobivanja soglasja k posameznim skrbniškim nalogam. Vsekakor pa ima center za socialno delo pravico in dolžnost v skladu s zakonom razrešiti skrbnika, ki svojih nalog ne opravlja.

Varuh je zato centru za socialno delo priporočil, da pristojnosti centra za socialno delo skrbnikom pojasnjuje v okviru določil področne zakonodaje. Center za socialno delo je naše priporočilo sprejel, kljub temu pa je Varuh ugotovil, da je v obravnavanem primeru prišlo do kršitve 2. člena Ustave RS, ki določa, da je Slovenija pravna in socialna država. 9.7–70/2018

Natisni: