Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Le odgovor ni dovolj

Kršitelj: Zavod RS za zaposlovanje (organ s področja)
Kršitev: 03. člen ZVarCP - Načelo dobrega upravljanja

Na Varuha se je obrnila pobudnica, ki ji je delodajalec po zaključku programa zaposlitvene rehabilitacije ponudil redno zaposlitev, ki jo subvencionira ZRSZ. Ker je postopek urejanja zaposlitve trajal dolgo časa, pobudnica pa prihodkov ni imela, je ZRSZ večkrat prosila za navodila in pomoč pri urejanju zaposlitve. Menila je, da ZRSZ na njene dopise in klice ni ustrezno odgovoril.

Varuh je skladno s svojimi pristojnostmi na ZRSZ naslovil poizvedbo. Zanimalo nas je predvsem, ali je ZRSZ pobudnici odgovoril na njena vprašanja in podal pojasnila v zvezi s subvencionirano zaposlitvijo.

ZRSZ je v odgovoru na našo poizvedbo zapisal, da se je pobudnica večkrat obrnila na ZRSZ, pri čemer je pobudnici odgovarjalo več svetovalcev. Podrobno so opisali tudi vsebino pogovorov in celotne postopke obravnave pobudnice.

Varuh je po proučitvi odgovora ZRSZ in dokumentacije, ki jo je pobudi priložil ZRSZ pa tudi pobudnica, ugotovil, da je ZRSZ v delu obravnave pobudnice ravnal neustrezno. Na vprašanja pobudnice ZRSZ namreč ni podal jasnih odgovorov, temveč so bile informacije podane skopo in niso vsebovale za pobudnico pomembnih podatkov. Varuh je sicer izpostavil tudi del korespondence, ki po našem mnenju predstavlja primer dobre prakse, saj je vsebovala vse za pobudnico pomembne informacije.

Varuh je ZRSZ opozoril na spoštovanje 34. člena Ustave RS ter določb mednarodnopravnih aktov, ki zagotavljajo pravico do dostojanstva, ki je za iskalce zaposlitve še posebej pomembna. Iskalci zaposlitve so že zaradi odsotnosti zaposlitve v neugodnem položaju, ki navadno predstavlja veliko psihološko obremenitev in lahko pomembno vpliva na njihovo samospoštovanje. Zaradi tega je bistveno, da se želje posameznega iskalca zaposlitve upoštevajo v največji možni meri. Upoštevanje želja iskalcev zaposlitve, pa se ne izraža le v iskanju zaposlitve, ki kar najbolj ustreza željam iskalca zaposlitve, temveč tudi v pojasnilni dolžnosti upravnega organa, ki mora stranki zagotoviti dostop do informacij na njej razumljiv način.

Varuh je zato ZRSZ priporočil, da za zagotovitev uresničevanja pravic iskalcev zaposlitve in drugih oseb, ki so stranke v postopku pred ZRSZ, posebno pozornost nameni pojasnilom iskalcem zaposlitve.

ZRSZ je priporočilom Varuha sledil in z njim seznanil vse vodilne in vodstvene delavce.  Varuh je v predmetni zadevi ugotovil kršitev pojasnilne dolžnosti in načela dobrega upravljanja. 5.7–71/2017
Natisni: