Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Konstruktivno sodelovanje lokalnih in državnih organov pri okoljskih pojavih večjega obsega je ključno

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije je na podlagi prejete pobude obravnaval širšo problematiko plazenja terena v vasi Grahovo ob Bači v občini Tolmin. Pobudniki so nas seznanili, da se vse od leta 2000 naprej stanje le poslabšuje, pri čemer se pristojni organi na problem naj ne bi učinkovito odzivali. Bistvenih nepravilnosti v dosedanjem ravnanju pri Občini Tolmin in Ministrstvu za okolje in prostor Varuh ni ugotovil. Aktivnosti reševanja te sicer resne in obsežne problematike drsenja tal so v teku, a bodo, že zgolj zaradi obsega prizadetega območja, tudi po naši oceni zahtevale določeno daljše časovno obdobje izvajanja, preden bo mogoče govoriti o dokončni sanaciji.

* * *

Varuh človekovih pravic (Varuh) je obravnaval pobudo krajanov vasi Grahovo ob Bači, ležeče na območju Občine Tolmin (Občina), ki so ga seznanili z dolgoletno problematiko plazenja terena v vasi. Pristojni organi se na problem naj ne bi učinkovito odzivali.

Občina je povzeto pojasnila ključne geografske značilnosti vasi ter poudarila dolgotrajnost predmetne problematike. Prav tako nas je seznanila s svojimi aktivnostmi za zmanjševanje posledic plazenja tal v preteklih letih ter ob tem poudarila, da obsežnost plazenja in posledično potrebnih ukrepov za celostno sanacijo območja presegajo njene finančne zmožnosti.

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) se po lastnih navedbah problematike zaveda. Vsled navedenega nas je sprva seznanilo z že izvedenimi ukrepi, naknadno pa tudi s pripravljenim Programom nujnih ukrepov na določenih plazovih majhnega in srednjega obsega za leti 2020 ter 2021 (Program), s katerim se je Vlada Republike Slovenije (Vlada) seznanila dne 12. 11. 2020. Vlada je MOP s sklepom št. 84300-13/2020/3 z dne 12. 11. 2020 tako naložila, da v sodelovanju s prizadetimi lokalnimi skupnostmi izvede vse potrebne aktivnosti za realizacijo ukrepov, navedenih v Programu. Ta med drugim ocenjuje višino sofinanciranja države za izgradnjo pilotne stene pod državno cesto v znesku 1.000.000,00 EUR, izvedba pa je predvidena v letu 2021. Prav tako iz Programa izhaja, da je za sofinanciranje geološko-geotehničnih raziskav in pridobitev idejne zasnove sanacije za stabilizacijo zemljine v območju vasi nad državno cesto (v sklopu 4. faze) predvidenih 100.000,00 EUR. Nadaljnje aktivnosti v tem delu pa bodo, skladno s pojasnili MOP, stekle po tem, ko bo Občina posredovala pravnomočni sklep o izbiri izvajalca. Tudi sicer sprejet Program problematičnemu območju v vasi Grahovo ob Bači namenja posebno pozornost. Tako posebej izpostavlja, da gre v danem primeru za izjemno ogrožajoč pojav, ki je že povzročil poškodbe na večjem številu stanovanjskih objektov ter poškodbe na infrastrukturnih objektih. S predlaganim sofinanciranjem ukrepov za leti 2020 in 2021 pa po oceni, izhajajoči iz Programa, ni mogoče trajno in v celoti rešiti problematike, temveč zgolj pričeti s postopnim reševanjem s ciljem normalizacije razmer na prizadetem območju in z ukrepi nadaljevati tudi po letu 2021.

Varuh glede na navedeno bistvenih kršitev pri ravnanju Občine in MOP ni zaznal, je pa izrazil pričakovanje, da bosta skladno s svojimi pristojnostmi ter v duhu konstruktivnega sodelovanja z vsemi ostalimi organi problematiko drsenja tal v vasi Grahovo ob Bači obravnavala z vso potrebno skrbnostjo ter da bosta v razumnem času storila vse, kar lahko, da se krajanom zagotovi varno življenjsko okolje. Občini smo ob tem tudi predlagali, da ob upoštevanju dejstva, da so za letošnje leto načrtovana dela, enako kot pri predhodnih sanacijskih ukrepih, krajane vzpodbudi k aktivnemu vključevanju v sam proces ter da poskrbi za njihovo redno obveščanje. Nadejamo se, da bo Občina predlogu Varuha sledila. 17.2-27/2019

Natisni: