Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Izvršitev upravne odločbe pred vročitvijo stranki ni dopustna

Kršitelj: CSD ČRNOMELJ
Kršitev: 210. člen Zakona o splošnem upravnem postopku
Priporočilo: Varuh je Center za socialno delo Črnomelj pozval, da naj bo pri nadaljnjem delu skrbnejše, da do podobnih napak pri vodenju in odločanju v upravnem postopku ne vi več prihajalo.

Na Varuha človekovih pravic RS se je v marcu 2021 obrnil pobudnik, ki je trdil, da mu Center za socialno delo Črnomelj še vedno ni izdal odločb o denarni socialni pomoči in izredni denarni socialni pomoči, ki ju je sprejel že januarja 2021. Varuh je ugotovil, da so pobudnikove navedbe resnične v delu, ki zadevajo izdajo odločbe pobudniku o upravičenosti do denarne socialne pomoči. Ugotovili smo, da je Center za socialno delo Črnomelj kršil 210. člen Zakona o splošnem upravnem postopku, ker je začel izvrševati odločbo, s katero je pobudniku priznal denarno socialna pomoč že v januarju 2021, ko je bila odločba izdana, ne pa še vročena, za kar po mnenju Varuha ni pravne podlage. Varuh je Center za socialno delo Črnomelj pozval, da naj bo pri nadaljnjem delu skrbnejše, da do podobnih napak pri vodenju in odločanju v upravnem postopku ne vi več prihajalo.


* * *
Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je v marcu 2021 obrnil pobudnik, ki je Centru za socialno delo Črnomelj (CSD Črnomelj) očital dolgotrajnost odločanja o njegovi vlogi za denarno socialno pomoč in izredno denarno socialno pomoč, ki ju je vložil konec decembra 2020. Pobudnik je navedel, da naj bi bili odločbi o navedenem sprejeti že v januarju 2021, vendar ju CSD Črnomelj pobudniku še ni vročil. Varuh se je na CSD Črnomelj obrnil s poizvedbo, da bi preveril resničnost pobudnikovih trditev.
Iz CSD Črnomelj smo prejeli odgovor, da navedbe pobudnika deloma držijo. In sicer je bilo na začetku januarja 2021 z odločbo CSD Črnomelj odločeno, da ima pobudnik na podlagi vloge za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev pravico do denarne socialne pomoči v polnem znesku ter obeh zdravstvenih zavarovanj za obdobje od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021. O vlogi za izredno denarno socialno pomoč pa je center za socialno delo zaradi narave oziroma namena zaprošene izredne denarne socialne pomoči ter zato, ker so v mesecu januarju (kot tudi celotno obdobje epidemije covid-19) prednostno obravnavali vloge za redno denarno socialno pomoč, ki so jih uporabniki v povečanem številu oddali v upanju na pomoč pri kritju osnovnih stroškov preživetja, odločil (šele) z odločbo šele v začetku marca 2021.
Pobudniku sta bili vročeni odločbi o redni in izredni denarni socialni pomoči hkrati, torej na začetku marca 2021. Pri tem pa se je odločba, s katero je bila pobudniku priznana denarna socialna pomoč začela izvrševati že v januarju 2021 (z njenim sprejemom), zato ni prišlo do nobene prekinitve v kontinuiteti zadevnih pravic glede na upravičenost po odločbi, ki je veljala za predhodno obdobje, so še pojasnili na CSD Črnomelj.

Varuh je štel konkretno pobudo za utemeljeno.

In sicer je skladno s petim odstavkom 210. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP) treba odločbo treba vročiti stranki v izvirniku. Pri tem izdati odločbo pomeni določiti njeno vsebino, s čimer pa ta pravno še ne učinkuje, saj je treba pravno zavezujočo vsebino še poslati stranki tj. vročiti odločbo v izvirniku. (Androjna, Vilko in Kerševan, Erik (2006). Upravno procesno pravo: Upravni postopek in upravni spor, str. 427). Pritožba zoper odločbo, ki jo izda center za socialno delo v postopkih ugotavljanja upravičenosti do denarne socialne pomoči na podlagi 38. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS), ne zadrži izvršitve, kar pomeni, da je treba za ugotavljanje izvršljivosti odločbe o denarni socialni pomoči uporabiti tretjo točko drugega odstavka 224. ZUP. Ta določa, da odločba prve stopnje postane izvršljiva z vročitvijo stranki, če pritožba ne zadrži vročitve. Skladno z zgoraj navedenim je odločba o pravici pobudnika postala izvršljiva šele z dnem njene vročitve pobudniku, tj. dne 9. 3. 2021.  Ne glede na navedeno pa se je odločba centra za socialno delo št. 1231-27939/2020-31909/2 z dne 6. 1. 2021, s katero se je pobudniku priznala denarna socialna pomoč in obe zavarovanji začela izvrševati že dne 6. 1. 2021, t.j. ko je bila odločba izdana, ne pa še vročena, za kar po mnenju Varuha ZUP ne daje pravne podlage oziroma tovrstno postopanje predstavlja kršitev petega odstavka 210. člena ZUP.

Posledično pa je bila odločba izdana in vročena tudi v nasprotju z načelom dobrega upravljanja, ki od javne uprave zahteva, da je odzivna, saj je bila izdana in vročena po poteku instrukcijskih rokov za izdajo upravne odločbe iz 222. člena ZUP, ki določa, da je odločbo v upravnem postopku, če poseben zakon ne določa drugače, treba izdati in vročiti v enem oziroma dveh mesecih od začetka upravnega postopka (odvisno od vrste ugotovitvenega postopka). V konkretnem primeru je bila odločba pobudniku, s katero mu je bila priznana denarna socialna pomoč, izdana in vročena šele po več kot dveh mesecih od oddaje vloge za njeno priznanje. Pojasnilo CSD Črnomelj za navedeno zamudo, tj. da je odločbi želelo pobudniku vročiti skupaj, smo šteli za nedopustno. Upravno odločbo je namreč po mnenju Varuha treba izdati in vročiti, takoj ko je sprejeta odločitev o vsakokratni pravici. 9.5-22/2021

Natisni: