Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Dvom glede ustreznosti nudenja pomoči s strani centra za socialno delo


Na Varuha se je s prošnjo za pomoč v stiski obrnil mlajši pobudnik, ki je ostal brez denarne socialne pomoči in z dolgom v višini 460 eur. Navedel je, da ima že vse življenje težave z motoriko in komunikacijo, zato je bil v času šolanja obravnavan kot otrok s posebnimi potrebami. Ko se je obrnil na Varuha, je bil pacient Ambulante za avtizem. Zaradi zdravstvenih težav je sodil med težje zaposljive osebe, že dlje časa pa je nezaposlen. Prejemal je denarno socialno pomoč, dokler ni bil zaradi izostanka na razgovoru na Zavodu RS za zaposlovanje (ZRSZ) izbrisan iz evidence brezposelnih oseb. Na odločitev se je pritožil, vendar ni uspel, zato je denarno socialno pomoč izgubil, neupravičeno prejeto pomoč v višini 460 eur pa je bil dolžan vrniti. Pobudi je priložil Dogovor, ki ga je sklenil s centrom za socialno delo (CSD), da bo omenjeni znesek vrnil v šestih obrokih. En obrok bi predstavljal kar tretjino že tako nizke denarne socialne pomoči. Z odplačevanjem bi začel potem, ko se bo spet lahko prijavil kot brezposelna oseba in bo upravičen do denarne socialne pomoči.

Ne glede na omenjeni Dogovor smo na CSD poizvedovali o tem, v kakšnih življenjskih razmerah živi pobudnik, predvsem pa nas je zanimalo, kako ocenjujejo njegove zmožnosti, da bo povrnil dolg na način, kot je zapisano v Dogovoru in ali so ga seznanili tudi z možnostjo odpisa dolga, glede na težko situacijo, ki jo navaja.
CSD nam je v odgovoru pojasnil, kako je prišlo do sklenitve dogovora o vračilu neupravičeno prejete denarne socialne pomoči, in zapisal, da ne poznajo njegovih življenjskih razmer, zato ne morejo oceniti ali bo dolg lahko poplačal. Zagotovil je, da so pobudnika seznanili z vsemi možnostmi glede vračila dolga, ter da se je z omenjenim Dogovorom strinjal in se premišljeno odločil za sklenitev le-tega.

Ko smo pobudnika seznanili z odgovorom CSD, je bil zelo presenečen in zatrdil, da mu nihče ni omenil, da je mogoče zaprositi tudi za delni odpis ali odpis dolga v celoti. Če bi to možnost poznal, bi se za njo v dani situaciji odločil. Meni, da Dogovora, ki bi začel veljati čez mesec dni, ne bo mogel izpolniti, ker bo denarno socialno pomoč potreboval za preživetje. Glede na nasprotujoče si trditve, smo pobudniku predlagali, naj CSD ponovno seznani s svojo situacijo in zahteva pojasnila glede možnosti odpisa dolga.

Kasneje nas je pobudnik obvestil, da so mu na CSD naposled prisluhnili in da je s pomočjo strokovne delavke napisal vlogo za odpis dolga, kateri bo svoje mnenje, skladno s predpisi, dodal CSD, potem pa bo o njej odločalo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.

Po pol leta trajajočem postopku, je ministrstvo pobudniku dolg v celoti odpisalo. Po oceni Varuha je bila pobuda utemeljena. Varuh meni, da je ravnanje CSD strokovno in etično sporno, saj je s pobudnikom sklenil Dogovor o plačilu dolga, pred tem pa ni dovolj raziskal njegovih socialnoekonomskih razmer in zmožnosti za poplačilo. Uresničitev Dogovora bi pobudnikovo stisko prav gotovo še povečala, kar je kasneje prepoznalo ministrstvo in mu dolg odpisalo.
(3.5 – 8 /2011)

Natisni: