Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

CSD ne pozna vseh možnosti svojega informacijskega sistema

Na Varuha človekovih pravic RS se je obrnila pobudnica, ki ji je center za socialno delo zavrnil vlogo za dodelitev denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka,  priznal pa pravico do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje za čas dveh mesecev. Pobudnica se je zoper odločbo pritožila in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je po enem letu od vložene pritožbe odločbo odpravilo in zadevo vrnilo centru za socialno delo v ponovni postopek.

V ponovnem postopku je center za socialno delo izdal novo odločbo, s katero je pobudnici dodelil vse tri pravice, vendar le za isto obdobje dveh mesecev. Medtem, ko je pobudnica čakala na odločitev ministrstva, novih vlog ni vlagala. Prepričana je bila, da ji bodo, če bo s pritožbo uspela, pravice priznane za celotno obdobje, saj je imela pred sporno odločbo pravice priznane za čas enega leta, njen socialni položaj pa je bil vseskozi nespremenjen (tako kakor kasneje, ko so ji bile pravice znova priznane za eno leto).

Varuh je za pojasnila zaprosil center za socialno delo, ki je pojasnil, da v ponovnem postopku ni mogel izdati odločbe, ki bi bila veljavna za drugačno obdobje kot odpravljena odločba, kar onemogoča tudi informacijski sistem. Poudaril je tudi, da bi lahko pobudnica kadarkoli vložila novo vlogo.

Slednje drži, vendar pa je bilo po oceni Varuha v konkretnem primeru postopanje pobudnice, zaradi že zgoraj opisanih okoliščin, pričakovano. Poleg tega, ker je bila prvotna odločba odpravljena, bi lahko bile v ponovnem postopku pravice dodeljene tudi za drugačno (daljše) obdobje. Kot nam je pojasnilo  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, to omogoča tudi informacijski sistem, ki je sicer prednastavljen tako, da se v ponovnem postopku odloča za enako obdobje, kot je bilo odločeno v prvem postopku, saj je v veliki večini zadev tudi dejansko potrebno
odločiti za enako obdobje, vendar so centrom za socialno delo na voljo tehnične možnosti, da odločijo tudi za drugačno obdobje.

S slednjim center za socialno delo očitno ni bil seznanjen. Ker pa je pobudnica zamudila rok za pritožbo zoper odločbo, izdano v ponovnem postopku, je izgubila tudi možnost, da bi se korigirala njegova odločitev. Pobudnici zato kljub utemeljenosti njene pobude nismo mogli pomagati, Center  za socialno delo smo opozorili na nepravilno delo. 9.5-35/2018

Natisni: