Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Celovit in medresorski pristop pri varstvu in sanaciji ekološkega stanja Blejskega jezera je esencialnega pomena

Kršitev: 72. člen Ustave RS - Zdravo življenjsko okolje

V preteklem letu smo obravnavali pobudo, ki se je nanašala na problematiko onesnaženosti Blejskega jezera. Iz uradnih podatkov Agencije Republike Slovenije za okolje (v nadaljevanju: ARSO) smo seznanjeni, da je stanje jezera izredno zaskrbljujoče. ARSO, ki izvaja državni monitoring kakovosti površinskih voda, na svoji spletni strani navaja, da že 10 let opozarjajo vse pristojne in javnost na ponovno slabšanje ekološkega stanja Blejskega jezera ter preobremenitve, ki jih predstavlja intenzivna raba pojezerja. Kljub temu, da se pritiski na jezero z leta v leto večajo, pa ARSO doslej še ni zaznal tako hudega poslabšanja stanja jezera, kot so ga izmerili v februarju preteklega leta ter da bo jezero potrebovalo več let, da si opomore od takega onesnaženja z organskimi snovmi in hranili. Poslabšanje bo povsem verjetno imelo hujše posledice na blejski turizem, saj je zaradi ponavljajočih »cvetenj« alg in cianobakterij lahko zaporedoma ogroženih več turističnih sezon na Bledu.

Z vidika širšega pomena predmetnega vprašanja se je Varuh obrnil na Občino ter Ministrstvo. Iz pojasnil Občine so bile razvidne njene aktivnosti tako z vidika vključitve Ministrstva kot tudi drugih organov k reševanju predmetne problematike. Sporočila je, da so bili izvedeni številni sestanki in posveti na predmetno tematiko, prav tako nas je seznanila s svojimi prizadevanji na zakonodajni ravni ter težnjami po zgraditvi južne razbremenilne ceste.

Ministrstvo je v prvem odgovoru Varuhu podalo obširnejšo obrazložitev spremljanja stanja, izsledkov monitoringov ter sprejetih ukrepov vse od 50-tih prejšnjega stoletja, prav tako je orisalo veljavno pravno ureditev ter vsebino veljavnih Načrtov upravljanja voda na vodnem območju Donave ter Jadranskega morja za obdobje 2016-2021 (v nadaljnjem besedilu: NUV za obdobje 2016-2021). Iz odgovora Ministrstva velja izpostaviti, da je po njegovem stališču vnos hranil v jezero eden izmed ključnih razlogov za slabše stanje Blejskega jezera v zadnjih letih, viri teh hranil pa naj bi bili v splošnem znani. Glede na navedeno je po prepričanju Ministrstva zmanjšanje in nadzor vnosa hranil v jezero ključen ukrep, ki ga je potrebno izvesti. Glede na slabšanje stanja v zadnjih letih naj bi sicer ARSO že povečala frekvenco vzorčenja. V zvezi s sprejetimi ukrepi v zadnjem času je Ministrstvo povzeto sporočilo, da bo glede na dejstvo, da je bilo v začetku lanskega leta ugotovljeno slabšanje stanja, pospešilo aktivnosti v smislu priprave predloga aktivnosti z namenom zmanjševanja vpliva obremenitev na kakovost voda ter priprave predloga stroškovno učinkovitih ukrepov za izboljšanje ekološkega stanja. V ta namen je Ministrstvo pripravilo spisek možnih ukrepov, časovni in izvedbeni načrt za posamezen ukrep, oceno predvidenih učinkov ukrepov ter oceno predvidenih stroškov za izvedbo ukrepov. Ministrstvo je nadalje orisalo sprejete dogovore v okviru že omenjenih sestankov ter poudarilo, da je prevzelo koordinacijo aktivnosti. Ministrstvo je izpostavilo, da bo pomembno tudi proaktivno sodelovanje strokovne in druge javnosti, ki se je tudi v obliki društev že aktivirala v Občini in ki bo z ozaveščanjem lahko pozitivno pripomogla k vpeljavi in spoštovanju predpisanih ukrepov. Izrazilo je tudi mnenje, da je izboljšanje stanja jezera s tako majhno pretočnostjo proces, ki bo kljub takojšnji aktivaciji ukrepov, trajal nekaj let. Na državni ravni se bo v izvajanje ukrepov vključilo Ministrstvo kot nosilec ukrepov, z organoma v sestavi ARSO in Direkcijo Republike Slovenije za vode (v nadaljevanju: DRSV). Pri sprejemanju predpisov poteka koordinacija in medresorsko usklajevanje z drugimi resorji, v tem primeru bosta pomembna deležnika predvsem Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Ministrstvo za infrastrukturo.

Nadalje je Ministrstvo sporočilo, da je v obdobju od aprila do novembra v lanskem letu potekalo usklajevanje dokumenta - Načrt aktivnosti za zmanjševanje vpliva obremenitev na kakovost vode v Blejskem jezeru in usklajevanje aktivnosti z organi v sestavi Ministrstva ter posameznimi deležniki ter sporočilo, da je v vmesnem času Občina nadaljevala z izvajanjem gradbenih ukrepov - urejanja obale in gradnje kanalizacije. V zvezi z vprašanjem Varuha glede izvedene Analize na podlagi dopolnilnega ukrepa DUDDS27 je Ministrstvo sporočilo, da je Inštitut za vode RS izdelal nalogo z naslovom Posodobitev prikaza človekovega delovanja na stanje površinskih voda. V okviru naloge je bila izdelana podrobnejša analiza značilnosti vodnih teles površinskih voda, ki ne dosegajo dobrega stanja in pomembne obremenitve, ki takšno stanje povzročajo. Za navedena (vodna telesa) naj bi Slovenija s predpisi podaljšala roke za doseganje ciljev načrtov upravljanja voda. Ministrstvo je navedlo, da je posebno podpoglavje obravnavalo vodno telo Blejsko jezero (SI1128VT) ter sporočilo, da gre za prvi korak ukrepa DUDDS27 – Priprava predloga aktivnosti za vodna telesa v slabem stanju zaradi onesnaževanja voda« iz Programa ukrepov upravljanja voda. Pojasnilo je, da naloga poskuša določiti obremenitve, ki so potencialno vzrok za nedoseganja dobrega stanja. V okviru naloge naj bi bila pripravljena opis značilnosti vodnega telesa Blejsko jezero in analiza potencialnih virov obremenitev. Po navedbah Ministrstva na podlagi v letu 2019 razpoložljivih podatkov pomembnih obremenitev ni bilo mogoče dovolj zanesljivo opredeliti. Analiza potencialnih virov obremenitev bo zaradi priprave osnutkov načrtov upravljanja voda v letu 2020 nadgrajena z novimi dodatnimi podatki. Glede navedenih ter tudi drugih predvidenih ukrepov je Ministrstvo posredovalo tudi ambiciozno okvirno časovnico.

Odzive Ministrstva ter Občine na zaznano problematiko smo sicer šteli kot ustrezne in jih tudi pozdravili, izpostaviti pa gre, da so začrtani ukrepi, ki jih je Ministrstvo sporočilo, v pretežnem delu dolgoročne narave oz. imajo naravo stalne naloge, kar je sicer z vidika obsega problematike tudi razumljivo. V zvezi s tem smo izrazili pričakovanje, da bo Ministrstvo predvideni okvirni časovnici skušalo dosledno slediti, kolikor je to le mogoče ter da bo hkrati storilo vse, kar je v njegovi moči, da poskrbi za učinkovito medresorsko sodelovanje vseh ključnih deležnikov pri reševanju te kompleksne problematike. Varuh bo predmetno problematiko nadalje spremljal, zato smo sklepno Ministrstvo spodbudili, da jo obravnava z najvišjo možno mero skrbnosti. Pobudo smo šteli za utemeljeno. 17.1-12/2020

Natisni: