Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Avtomatično poračunavanje neupravičeno prejetih javnih sredstev

Za socialno najbolj ogrožene posameznike in družine predstavlja dolžnost vračanja neupravičeno prejetih javnih sredstev obremenitev, ki še dodatno ogroža njihovo preživetje. Varuh je še posebej zaskrbljen glede avtomatičnega poračunavanja teh sredstev z drugimi javnimi sredstvi, do katerih je oseba še upravičena (peti odstavek 44. člena ZUPJS). Ugotovil je namreč, da centri za socialno delo zadržijo izplačevanje javnih sredstev v celoti, dokler dolg iz naslova neupravičeno prejetih javnih sredstev ni poravnan, s čimer, po mnenju Varuha, ravnajo tudi v nasprotju z določilom, da se pravica iz javnih sredstev mesečno zmanjša glede na višino neupravičeno prejetih javnih sredstev in število mesecev do izteka pravice.

ZUPJS sicer daje možnost (šesti odstavek 44. člena ZUPJS), da center za socialno delo in oseba skleneta dogovor o načinu in času vračila neupravičeno prejetih javnih sredstev. V praksi pa se, kot je Varuh ugotovil, taki dogovori ne sklepajo, z možnostjo njihove sklenitve pa upravičenci tudi niso seznanjeni.

Eden izmed centrov za socialno delo je Varuhu npr. pojasnil, da naj se te možnosti po izdaji odločbe ne bi moglo izvajati v primerih, ko se sredstva avtomatično poračunavajo. V drugih primerih (v primerih iz četrtega odstavka 44. člena ZUPJS) pa stranke z možnostjo dogovora seznanijo le, če se te zaradi težav z vračilom neupravičeno prejetih javnih sredstev obrnejo na center za socialno delo.

Varuh je na ugotovljene pomanjkljivosti opozoril MDDSZ, ki je sporočilo, da bo dopolnilo tipske odločbe z opozorilom na možnost dogovora. Poleg tega bo avtomatično poračunavanje pravice z drugo pravico s 30-dnevnim odlogom (od dokončnosti odločbe) oziroma od 1. 9. 2014 dalje s 60-dnevnim odlogom (od izvršljivosti odločbe). Stranka bo tako v tem roku seznanjena z možnostjo sklenitve dogovora o načinu in času vračila neupravičeno prejetih javnih sredstev oziroma z vložitvijo vloge za odpis ali delni odpis dolga, imela možnost, da tak dogovor sklene oziroma vloži vlogo za odpis ali delni odpis dolga. Ob tem je MDDSZ, ki se mu sedanji način avtomatičnega poračunavanja dolga ne zdi sporen, odgovorilo, da bo dogovor lahko sklenjen tudi na način, da se dolg stranke razdeli glede na njegovo višino na enakomerne obroke do izteka druge pravice iz javnih sredstev. 3.5-26/2014 in drugi

Natisni: