Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Pravice otrok


Pri Varuhu se že leta srečujemo s težavo pri izvajanju stikov staršev in otrok, ki jih je center za socialno delo staršem odvzel. Na problem smo...

Več
Kršitelj: Zavod za šolstvo Republike Slovenije
Kršitev: 56. člen Ustave RS - Pravice otrok | 05. člen Ustave RS - 2 - Država na svojem ozemlju varuje in zagotavlja pravice avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti. | 11. člen Ustave RS - Na območjih občin, v katerih živita italijanska ali madžarska narodna skupnost, je uradni jezik tudi italijanščina ali madžarščina | 61. člen Ustave RS - Izražanje narodne pripadnosti | 64. člen Ustave RS - Posebne pravice avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti v Sloveniji | 52. člen Ustave RS - Pravice invalidov | 62. člen Ustave RS - Pravica do uporabe svojega jezika in pisave
Priporočilo: Varuh je menil, da je treba pobudničini hčerki omogočiti uveljavljanje pravice do uporabe svojega jezika in pisave in pravice do vzgoje in izobraževanja v svojem jeziku, MIZŠ pa mora najti ustrezen način. Pobudnici je svetoval, da v postopku preusmeritve na izdane listine ugovarja v predpisanih rokih, če se z določili posameznega akta ne bo strinjala. Predlagali smo ji, da nas seznani, kako bo problem rešilo MIZŠ.

Varuh je obravnaval pobudo v zvezi s pravico do izobraževanja deklice s posebnimi potrebami italijanske narodnosti, ki obiskuje osnovno šolo z...

Več

Več pobudnikov je izpostavilo težave v zvezi s prejemanjem oziroma dolžnostjo vračanja nadomestila preživnine Javnemu štipendijskemu, razvojnemu,...

Več

Prejeli smo več pobud z opozorili na težave prejemnikov nadomestila  po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb (ZDVDTP), ki se...

Več
Kršitelj: Centri za socialno delo
Kršitev: 34. člen Ustave RS - Pravica do osebnega dostojanstva in varnosti | 56. člen Ustave RS - Pravice otrok
Priporočilo: Ocenili smo, da bi se lahko določena sporna stališča enega CSD pojavila tudi pri delu drugih. Zato smo MDDSZEM in socialni inšpekciji priporočili naj zagotovita izvajanje strokovnega dela ob spoštovanju ČP tudi v vseh drugih primerljivih primerih.

Pobudnik je navajal, da naj bi zaradi nasilja žene (psihično in fizično nasilje, povezano s tem, da je pobudnikova žena želela z otrokom, proti...

Več

Od Varuha je pobudnica želela mnenje v zvezi z glasovanjem učiteljskega zbora o izreku vzgojnega ukrepa njenemu sinu. Vzgojnemu ukrepu ni oporekala,...

Več


Skrbnica in rejnica mladoletnega otroka, ki je bil odvzet staršem, nas je obvestila, da Center za socialno delo skuša vzpostavljati telefonske stike...

Več


v obravnavo smo prejeli pobudo slovenske državljanke, ki prebiva v Sloveniji, ki je skupaj z otrokom (slovenski državljan, ki prebiva v Sloveniji)...

Več


Prejeli smo pobudo z navedbo, da je bila pobudnici z odločbo centra za socialno delo priznana pravica do otroškega dodatka, vendar je pobudnica z...

Več