Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto Svetovalec generalnega sekretarja za pravna vprašanja

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih - ZJU (Uradni list RS, št. 56/2002, 110/2002 - ZDT-B, 2/2004 - ZDSS-1, 23/2005, 62/2005 - odl. US, 75/2005 - odl. US, 113/2005, 21/2006 - odl. US, 23/2006 - skl. US, 62/2006 - skl. US, 68/2006 - ZSPJS-F, 131/2006 - odl. US, 11/2007 - skl. US, 33/2007, 69/2008 - ZTFI-A, 69/2008 - ZZavar-E, 65/2008, 40/2012 - ZUJF) in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih – ZDR-1 (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 - popr., 47/15 - ZZSDT, 33/16 - PZ-F, 52/16 in 15/17 - odl. US) Varuh človekovih pravic Republike Slovenije objavlja javni natečaj za zasedbo enega prostega uradniškega delovnega mesta

SVETOVALEC GENERALNEGA SEKRETARJA ZA PRAVNA VPRAŠANJA v Sekretariatu Službe Varuha.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki imajo delovne izkušnje pri opravljanju pravnih nalog v državnih organih na področju splošnega dela, kar obsega izkušnje na kadrovskem področju, na področju dostopa do informacij javnega značaj ter izkušnje na področju javnega naročanja. Prednost pri izbiri bodo imeli tudi kandidati z opravljenim pravniškim državnim izpitom.

Naloge uradniškega delovnega mesta Svetovalec generalnega sekretarja za pravna vprašanja se lahko opravljajo v dveh zaporednih nazivih, in sicer v nazivu tretje stopnje - Podsekretar in v nazivu druge stopnje - Sekretar. Izbrani kandidat bo naloge opravljal v nazivu tretje stopnje -  Podsekretar z možnostjo napredovanja v naziv druge stopnje - Sekretar.

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) (17001) - pravo ali
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) (17002) - pravo ali
 • magistrska izobrazba (17003) /druga bolonjska stopnja - pravo,
 • najmanj 6 let delovnih izkušenj,
 • obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv Pri izbranem kandidatu se bo upoštevajoč 89. člen ZJU preverilo ali ima opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv. V nasprotnem primeru mora javni uslužbenec po imenovanju v naziv najpozneje v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi opraviti navedeno usposabljanje.
 • znanje uradnega jezika in splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava,
 • državljanstvo Republike Slovenije,
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe.

Za delovna mesta oziroma nazive, za katere se ne zahteva specializacija, magisterij znanosti ali doktorat, zahteva pa se univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem znanosti, se predpisane delovne izkušnje skrajšajo za tretjino v primeru, da naloge na tem delovnem mestu opravlja javni uslužbenec, ki ima magisterij znanosti, doktorat oziroma zaključen specialistični študij. Za delovna mesta oziroma nazive se predpisane delovne izkušnje skrajšajo za eno leto v primeru, da naloge na tem delovnem mestu opravlja javni uslužbenec, ki ima opravljen pravniški državni izpit oz. pravosodni izpit.

Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Svetovalec generalnega sekretarja za pravna vprašanja opravlja naslednje naloge:

 • priprava osnutkov splošnih in posamičnih aktov Varuha človekovih pravic,
 • spremljanje zakonodaje s področja dela Sekretariata Službe Varuha,
 • priprava zahtevnejših gradiv in dokumentov Varuha,
 • podajanje mnenj o pravnih vprašanjih z delovnega področja Sekretariata Službe Varuha,
 • opravljanje nalog in priprava postopkov na podlagi zakona o javnih naročilih,
 • priprava osnutkov pogodb in skrbništva nad pogodbami,
 • izvajanje nalog, povezanih z osebnimi podatki in informacijami javnega značaja, 
 • priprava pravnih mnenj s področja kadrovskih in organizacijskih nalog,
 • opravljanje drugih pravnih in drugih splošnih nalog na področju dela Sekretariata Službe Varuha,
 • druge naloge na primerljivi stopnji zahtevnosti po odredbi generalnega sekretarja Varuha.

Prijava mora vsebovati:

1. izjavo kandidata o izpolnjevanju pogojev glede zahtevane izobrazbe, iz katere morajo biti razvidni stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,

2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,

3. izjavo kandidata, da:

 • je državljan Republike Slovenije,
 • ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,

4. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Varuhu človekovih pravic RS pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradnih evidenc,

5. izjavo, da izpolnjuje druge pogoje za zasedbo delovnega mesta.

Prijava naj vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

Z izbranim kandidatom bo po dokončnosti sklepa o izbiri sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in dvomesečnim poskusnim delom. Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu Varuha človekovih pravic Republike Slovenije, Dunajska cesta 56, v Ljubljani oziroma v njegovih uradnih prostorih.

V skladu z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur. list RS, št. 139/2006 in 104/2010) se v izbirni postopek ne uvrsti kandidat, ki ne izpolnjuje natečajnih pogojev.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki na priloženem obrazcu "Vloga za zaposlitev-Svetovalec generalnega sekretarja za pravna vprašanja", ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo za delovno mesto: »za javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto "Svetovalec generalnega sekretarja za pravna vprašanja" na naslov Varuh človekovih pravic Republika Slovenija, Dunajska cesta 56, Ljubljana. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: kadrovska(at)varuh-rs.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Rok za vlaganje prijav na javni natečaj je 8 dni od zadnje objave, to je do 15. 2. 2022. Če je prijava poslana po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto priporočeno, in sicer najkasneje zadnji dan roka za prijavo.

Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletnih straneh Varuha človekovih pravic Republike Slovenije (http://www.varuh-rs.si).

Informacije o področju in vsebini dela daje ga Urška Nardoni, generalna sekretarka Varuha, na tel. št. 01/475 00 20 (med 9.30 in 10.30 uro), splošne informacije o izvedbi javnega natečaja pa daje Monika Pivk iz Službe Varuha, tel. št. 01/475 00 28 (med 9.30 in 10.30 uro).

Opomba: V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 

Številka: 0202-5/2022
Datum: 7. 2. 2022

 

Obrazec za prijavo na razpisano delovno mesto (Word)

Javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto Svetovalec generalnega sekretarja za pravna vprašanja (PDF)

 

 

 

Natisni:
Varuh človekovih pravic

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije objavlja[1] dve pripravniški uradniški delovni mesti za deset mesecev, za čas trajanja pripravništva

SODE...

Več
Varuh človekovih pravic

Obveščamo vas, je bil na podlagi javnega natečaja za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta Svetovalec generalnega sekretarja za pravna...

Več