Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

SKLEP o sprejetju načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Varuha človekovih pravic Republike Slovenije za leto 2023

Na podlagi tretjega odstavka 20. člena ter prvega in tretjega odstavka 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/19), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) in drugega odstavka 10. člena Zakona o varuhu človekovih pravic (Uradni list RS, št. 69/17 – uradno prečiščeno besedilo) izdajam naslednji

S K L E P o sprejetju načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Varuha človekovih pravic Republike Slovenije za leto 2023 

1.    člen

(1) S tem sklepom se določi načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Varuha človekovih pravic Republike Slovenje (v nadaljnjem besedilu: Varuh) za leto 2023.

(2) Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Varuha je sestavljen iz načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem in načrta ravnanja s premičnim premoženjem Varuha.

2.    člen

(1) Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Varuha za leto 2023 je sestavljen iz načrta pridobivanja premičnega premoženja, ki je PRILOGA 1 tega sklepa ter načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem, ki je PRILOGA 2 tega sklepa.

(2) Pridobivanje premičnega premoženja se v letu 2023 predvideva v ocenjeni vrednosti 30.000,00 EUR in je usklajen z načrtom razvojnih programov Varuha.

(3) Razpolaganje premičnega premoženja se v letu 2023 predvideva v ocenjeni vrednosti (knjigovodski vrednosti) 2.379,99 EUR.

3.    člen

Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja. Objavi se na spletni strani Varuha.

 

Številka: 0404-9/2023-1-NA
Datum: 2. 2. 2023

 

                                                                                              Peter Svetina

                                                                                       varuh človekovih pravic

 Prilogi sta v slikovni obliki spodaj.

 

 

Natisni:

Na podlagi tretjega odstavka 20. člena ter prvega in tretjega odstavka 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih...

Več

Na podlagi tretjega odstavka 20. člena ter prvega in tretjega odstavka 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih...

Več

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije je skladno z določbami ZJN-3 dne 27. 10. 2021 na Portalu javnih naročil in v sistemu eJN objavil naročilo...

Več

Na podlagi tretjega odstavka 20. člena ter prvega in tretjega odstavka 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih...

Več

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije je skladno z določbami ZJN-3 dne 29. 12. 2020 na Portalu javnih naročil in v sistemu eJN objavil naročilo...

Več

Varuh človekovih pravic skladno s tretjim odstavkom 21. člena ZJN-3 objavlja seznam evidenčnih naročil, ki jih je na splošnem področju oddal od 1....

Več
Svet varuha za človekove pravice

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije v povezavi s petim odstavkom 50.a člena Zakona o varuhu človekovih pravic-UPB2 (Uradni list RS, št....

Več

Na podlagi prve alineje prve točke 2. člena Pravilnika o javnem naročanju št. 0101-1/2012 z dne 10. 4. 2012 (v nadaljevanju Pravilnik), ki pri Varuhu...

Več